17 - 03 - 2022SOOOS IS HET CONCEPT VOOR EEN NIEUW LINKSE PLATFORM DAT EEN UITBREIDING VORMT OP DE BESTAANDE POLITIEKE KADERS. SOOOS IS EEN POLITIEK-ARTISTIEK GESCHENK AANGEBODEN DOOR GEMEENTE NIEUWE IJSSEL AAN DE LINKSE PARTIJEN IN NEDERLAND, EUROPA EN WERELDWIJD.

SOOOS

SOOOS is van socius afgeleid DAT IN HET LATIJN BONDGENOOT BETEKENT. SOOOS GEEFT VORM AAN EEN BONDGENOOTSCHAP, EEN NIEUWE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU. HET OUDE BONDGENOOTSCHAP WAARIN MENSEN VOOR ELKAAR ZORGEN EN DE WERELD VORMGEVEN, WAT WE SOCIAAL NOEMEN, HEEFT GEFAALD EN WORDT DAGELIJKS BEDREIGD DOOR DE UITWASSEN VAN HET LAATKAPITALISME. SOCIAL IS EEN SOCIAAL MASSAMEDIA BEGRIP GEWORDEN. HET ANDERE BONDGENOOTSCHAP, DE ZORG VOOR DE LEEFOMGEVING, WAT MEN KLIMAAT NOEMT MAAR DAT IN FEITE GAAT OVER DE RELATIE TUSSEN LEVENDE ORGANISMEN EN HUN OMGEVING, DIT BONDGENOOTSCHAP HEEFT EEN FUNDAMENTELE UPDATE NODIG. MAAR OOK HET DERDE BONDGENOOTSCHAP, DIE TUSSEN DE MENSELIJKE GEEST EN DE OMGEVING WAARIN ZE TOT BLOEI KOMT, DE WERELD VAN IDEEËN EN RIJKE VERBEELDING, WORDT ERNSTIG BEDREIGD EN NEEMT AF QUA VARIATIE, VERRASSING EN RIJKHEID. CREATIVITEIT IS ONDERDEEL GEWORDEN VAN ECONOMISCHE WAARDERING EN WORDT NIET LANGER BESCHOUWD ALS EEN ESSENTIEEL MENSELIJKE VERMOGEN.DE MENSELIJKE GEEST / MIND, DE SOCIALE GEMEENSCHAP EN DE AARDE MET ALLE LEVENDE ORGANISMEN - MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU - ZIJN DRIE SCHALEN DIE OP ELKAAR INWERKEN. GAAT HET IN DE EEN MIS, DAN ZIE JE DAT TERUG IN DE ANDER. DE SAMENHANG TUSSEN DEZE DRIE ECOLOGIEËN VORMT DE BRON VOOR VARIATIE, RIJKHEID en VERANDERING MAAR IS OOK DE BASIS VOOR DEMOCRATIE.ONGEBREIDELDE TECHNOLOGIE, MASSAMEDIA EN KAPITAAL, HET TRIUMVIRAAT VAN HET LAATKAPITALISME, HEEFT HET OUDE BONDGENOOTSCHAP AFGEBROKEN. DIT TRIO HEEFT EEN HUWELIJK IN DE HEL GESLOTEN EN DIT LEIDT TOT GELIJKSCHAKELING EN HOMOGENISERING. DE UITWASSEN HIERVAN ERVAREN WE DAGELIJKS EN DE CRISES ZULLEN STEEDS VERDER VERSTRENGELD RAKEN. HET INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE HANDELINGSVERMOGEN, ESSENTIEEL VOOR VERANDERING EN VERZET, NEEMT STEEDS VERDER AF.SOOOS is de zender van HET DRIEVOUDIG SOS, het noodsignaal IN MORSECODE: Save Our Souls. WIJ LIJDEN MET ZIJN ALLEN SCHIPBREUK EN ROEPEN OP OM NIET ÉÉN O, NIET TWEE OO, MAAR OM DRIE OOO ECOLOGIEËN TE REDDEN. DIT VERGT EEN ECOLOGIEBEHEER DAT BETREKKING HEEFT OP HET GEHELE BESTAAN.SOOOS VOERT EEN HERKENBAAR GELUIDSLOGO WAARIN SOOOS ALS MORSECODE TE HOREN IS:
... --- --- --- ...

SOOOS

SOOOS IS DE NIEUWE LINKSE ECOLOGISCHE PARTIJ. MAAR SOOOS IS NIET DE PARTIJ VAN SLECHTS ÉÉN O ECOLOGIE, DIE TRADITIONEEL MET GROEN, NATUUR OF KLIMAAT WORDT AANGEDUID, OF VAN TWEE OO ECOLOGIEËN, ZOALS GROEN IN COMBINATIE MET LINKS / SOCIAAL MAAR SOOOS IS DE PARTIJ VAN DE DRIE OOO ECOLOGIEËN:O VAN DE ECOLOGIE VAN DE MENSELIJKE GEEST, VAN RIJKE SUBJECTIVITEIT EN VAN IDEEËN. DE RIJKHEID VAN DE MENSELIJKE GEEST EN IDEEËN IS DOOR DE HOMOGENISERING VAN MASSAMEDIA EN SOCIALE TECHNOLOGIE ERNSTIG AANGETAST. DE MENSELIJKE GEEST BEVINDT ZICH NIET IN DE HERSENEN MAAR IS EEN BEWUSTZIJN DAT OOK LICHAMELIJK IS, DAT IN CONTACT STAAT EN IN INTERACTIE IS MET DE LEEFWERELD. DAARDOOR IS ER EEN DIRECTE RELATIE TUSSEN DE TOESTAND VAN HET SOCIALE LICHAAM, DE GEZONDHEID VAN DE LEEFOMGEVING EN DE VITALITEIT VAN DE MENSELIJKE GEEST.O VAN DE ECOLOGIE VAN HET SOCIALE, VOOR ALLES DAT BIJDRAAGT AAN EEN RECHTVAARDIGE EN VITALE MENSELIJKE GEMEENSCHAP. HET OUDE KAPITALISME VAN UITBUITING, RACISME, EXPLOITATIE EN ARMOEDE TESAMEN MET DE UITWASSEN VAN HET LAATKAPITALISME, TASTEN DE SOCIALE ECOLOGIE STEEDS VERDER AAN MET EEN GROEIENDE ONGELIJKHEID EN INTERSOORTELIJKE UITBUITING, AFNAME VAN DIVERSITEIT EN EEN NEERGANG VAN DE DEMOCRATIE. SOCIALE TECHNOLOGIE CREËERT EN VUURT DE CONFLICTEN AAN .O VAN DE ECOLOGIE VAN DE LEEFWERELDEN VAN ALLE ORGANISMEN. DE MENSELIJKE LEEFWERELD (UMWELT) DOMINEERT NU DE UMWELTEN VAN ALLE ANDERE ORGANISMEN. SOOOS STAAT VOOR HET HERSTEL VAN DE AANTASTINGEN HIERVAN. DE KLIMAATCRISES VAN WATER, STIKSTOF, CO2, VERZURING VAN DE OCEANEN OF DE AFNAME VAN BIODIVERSITEIT RAKEN NU AAN HET WELZIJN VAN ALLE ORGANISMEN EN DUS OOK AAN HET SOCIAAL LICHAAM EN AAN DE MENSELIJKE GEEST. DEPRESSIE, UITSLUITING, JE NIET GEZIEN VOELEN EN EENZAAMHEID ZIJN STEEDS MEER ECOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN.Menselijke subjectiviteit, in al zijn uniekheid, wordt net zo bedreigd als de zeldzame soorten die iedere dag van de aarde verdwijnen. Félix Guattari, 1989IN HET LAATKAPITALISME WORDEN ALLEDRIE ECOLOGIEËN AANGETAST, UITGEBUIT, EN GELIJKGESCHAKELD EN DE SAMENHANG ERTUSSEN WORDT ACTIEF AFGEBROKEN.SOOOS NODIGT DE LINKSE BEWEGING UIT ZICH TE VERENIGEN EN ZICH OPEN TE STELLEN EN OP TE KOMEN VOOR DE SAMENHANG TUSSEN DE GROTE VRAAGSTUKKEN, EN DE DRIE OOO ECOLOGIEËN TE BESCHERMEN EN TE HERSTELLEN. STOP MET HET ISOLEREN VAN VRAAGSTUKKEN, ALSOF DE CRISES NIET VERSTRENGELD ZIJN, EN STOP TUSSEN PARTIJEN DE ONDERLINGE VERSCHILLEN UIT TE VERGROTEN. LINKS KAN ALS ENIGE BEWEGING DE VERANDERING VORMGEVEN; ANDERS DAN RECHTS DIE ALLEEN MAAR DE STATUS QUO HOEFT TE BEHOUDEN EN ZICH VERRIJKT TEN KOSTE VAN ALLES.MET SOOOS WERPT LINKS ZICH OP ALS HOEDER VAN HET MENS-ZIJN EN WORDEN, VAN DE MENSHEID EN VAN DE AARDE EN ALLES DAT LEEFT. SOOOS KOMT OP VOOR DE ONDER- EN ACHTERGESTELDEN, ZOWEL MENSELIJK EN NIET-MENSELIJK. NU LOOPT LINKS -- SOCIALISTEN, SOCIAAL DEMOCRATEN, GROENLINKS, PARTIJ VOOR DE DIEREN EN BIJ1 -- ACHTER DE FEITEN AAN: BIG TECH HEEFT ZELFS HET BEGRIP SOCIAL GEKAAPT EN OP DIE SOCIALE PLATFORMS PROFILEREN LINKSE PARTIJEN ZICHZELF EN VERKOPEN HUN SOCIALE VERHAAL...RECHTS BEPAALT NU ZOWEL HET SPEELVELD ALS HET NARRATIEF. EN LINKS MAG DE VERNIETIGING, HET ONRECHT EN DE ONGELIJKHEID VAN RECHTS ONGEDAAN MAKEN EN DE VERVUILING OPRUIMEN.SOOOS NEEMT HET WOORD, NEEMT DE LEIDING, SPREEK ZICH UIT EN GEEFT VORM AAN DE WERELD. SOOOS BESCHERMT DE VARIATIE EN DE RIJKHEID VAN HET LEVEN.

SOOOS

SOOOS IDEE, CONCEPT EN UITWERKING: JOHANNES BONGERS. BONGERS IS KUNSTENAAR EN POLITIEK ONTWERPER.

SOOOS

SLUIT JE AAN BIJ SOOOS

SOOOS

ONderstaand links naar verdiepingen op SOOOS. DEZE ZIJN NOG IN ONTWIKKELING.

- TWEE AANZICHTEN VAN SOOOS

- DE DRIE OOO ECOLOGIEËN TOEGELICHT

- DE DRIE INSTRUCTIES VAN FéLIX GUATTARI

- SOOOS EN TECHNOLOGIE (IN ONTWIKKELING)

- PROGRAMMA SOOOS (IN ONTWIKKELING)

- GELEIDE GELIJKHEID (IN ONTWIKKELING)

- OEFENEN (IN ONTWIKKELING)

- INSPIRATIE VOOR SOOOS

- SLUIT JE AAN

SOOOS

SOOOS aanzicht 1HET WORDENDE KARAKTER VAN DE MENSELIJKE NATUUR EN TECHNOLOGIE WERKEN AL DUIZENDEN JAREN OP ELKAAR IN. DE ALGEHELE NEIGING HIERVAN IS MEER ORDENING, MEER HOMOGENITEIT EN MINDER VARIATIE. IN HET LAATKAPITALISME WORDT DE SAMENHANG EN RIJKHEID VAN DE DRIE OOO ECOLOGIEËN VERDER AANGETAST: MINDER IDEEËN, MINDER SOLIDARITEIT EN RIJK VERBAND EN MINDER SOORTELIJKE VARIATIE. DIT WEERSPIEGELT ZICH IN DE CASCADE VAN CATASTROFES EN CRISES: VAN KLIMAAT, SOCIALE EN ECONOMISCHE ONGELIJKHEID, DEMOCRATIE, MASSAMEDIA EN TECHNOLOGIE DYSTOPIE. DOOR DIGITALE MASSAMEDIALE TECHNOLOGIE WORDT DE RIJKHEID VAN DE MENSELIJKE GEEST EN DE VITALITEIT VAN HET SOCIALE LICHAAM VERDER AFGEBROKEN.DE SAMENHANG TUSSEN DE DRIE ECOLOGIEËN HERSTELLEN VORMT DE ENIGE BESCHERMING TEGEN DE CRISES DIE DE KOMENDE JAREN NOG HARDER ZULLEN TOESLAAN MET NOG GROTERE ONGELIJKHEID, VERDEELDHEID, VERSTRENGELDE CRISES EN MET GEWELD TOT GEVOLG. HET LEVEN MOET TEGEN DEZE AFBRAAK WORDEN BESCHERMD.EXTREEM-RECHTS IN NEDERLAND EN IN EUROPA IN COMBINATIE MET DE TOTALITAIRE ONTWIKKELING VAN DE VS, RUSLAND EN CHINA; DAT IS HET VOORLAND. HET WORDT NIET BETER, HET WORDT ERGER. IN DEZE LANDEN IS DE MENSELIJKE GEEST, DE SOCIALE EN CULTURELE GEMEENSCHAP EN DE LEEFOMGEVING VERVUILD EN AANGETAST DOOR HYPERKAPITALISME, TOTALITARISME EN DOOR ONGEBREIDELDE TECHNOLOGIE VERSTRENGELD MET MASSAMEDIA.DE DRIE ECOLOGIEËN WERKEN OP ELKAAR IN: ONVERBIDDELIJK NEGATIEF WANNEER DE SAMENHANG ERTUSSEN VERDWIJNT EN POSITIEF WANNEER DEZE ZICH KUNNEN ONTPLOOIEN WAARDOOR NIEUWE MOGELIJKHEDEN ONTSTAAN. EUROPA KAN HET CONTINENT WORDEN WAAR DE MENSELIJKE GEEST, DE SOCIALE GEMEENSCHAP EN DE LEEFWERELDEN VAN ALLE ORGANISMEN IN SAMENHANG WORDEN GELEEFD.

SOOOS

SOOOS aanzicht 2
De socius is de bondgenoot die de verbinding maakt, tussen nu van elkaar gescheiden domeinen maar die oorspronkelijk samenhangen: de menselijke geest en de wereld van ideeën, de gemeenschap waarin mensen samenleven en werken en de leefwereld waarin alle organismen in eigen Umwelten leven.
Technologie en massamedia speelt in de verstoring van de drie ecologieen een grote rol, zeker nu technologie de afgelopen decennia het vooruitgeschoven principe is OM de verbanden tussen het individu en de gemeenschap ACTIEF te verbreken. Atomiseren, het in deeltjes uiteenvallen, is wat het menselijk individu nu moet ondergaan; en consumeren om op te gaan in een verzetsloos bestaan. Terwijl de crises verstrengelen en het menselijk handelingsvermogen hiertegen op te treden met iedere verdere technologisering afneemt.TECHNIEK IS IETS VAN MENSEN, OOK AL ZIJN OOK NIET-MENSELIJKE ORGANISMEN ERMEE BEGIFTIGD. TECHNOLOGIE IS GEEN MENSELIJKE UITBREIDING OF ERGENS EEN TOEPASSING VAN, MAAR TECHNOLOGIE IS EEN ONDERDEEL VAN HET MENS-ZIJN: ECHTER NIET VAN HOE DE MENS ÍS MAAR HOE DE MENS IN DE AARD WORDEND IS. TECHNOLOGIE IS NIET NEUTRAAL: HET WORDENDE VAN DE MENS WORDT NU GEKOLONISEERD DOOR HET WORDENDE VAN TECHNOLOGIE ALS INSTRUMENT VAN HET LAATKAPITALISME. IN DAT SYSTEEM IS DE MENS VRIJ OM ZICH IN ONVRIJWILLIG COMFORT TE STORTEN. SOOOS ZIET HET ALS EEN OPDRACHT DEZE 'ONTMENSELIJKING' TE BESTRIJDEN.DE BIOSEMIOTIEK, DE WETENSCHAP VAN DE BIOLOGISCHE TEKENUITWISSELING HEEFT ONS VEEL INZICHT GEBRACHT OVER DE RELATIE TUSSEN ORGANISME EN LEEFWERELD. HIERUIT VOLGT DAT DE BRON WAARUIT LEVEN PUT ZO RIJK MOGELIJK MOET ZIJN: HOE RIJKER DE BRON HOE MEER VARIATIE EN HOE MEER MOGELIJKHEDEN. EN HOE MEER WEERSTAND TEGEN HOMOGENISERENDE KRACHTEN.Politiek moet aan het vormgeven van de voorwaarden van het leven bijdragen. ALLEREERST DUS DOOR DE BRONNEN VAN LEVEN, DE RIJKHEID VAN TEKENUITWISSELING EN VARIATIE IN ALLE DOMEINEN TE BESCHERMEN EN TE VERGROTEN. Maar ondanks honderden jaren politieke praktijk, is de mens zichzelf, de gemeenschap en de leefwereld steeds meer een roofdier. DE ONGELIJKHEID TUSSEN MENSEN EN TUSSEN DE MENS EN NIET-MENSELIJKE ORGANISMES WORDT STEEDS GROTER. DE POLITIEK ZELF IS OOK DOOR MASSAMEDIA EN TECHNOLOGIE GEÏNFECTEERD EN DE VERBANDEN TUSSEN DE VERSCHIJNSELEN LOSSEN OP IN DE VERSPLINTERING DIE MASSAMEDIA ONS BRENGT. SOOOS IS EEN OPROEP AAN DE POLITIEK OM DE SAMENHANG tussen de ecologieën te VERKENNEN en de wereld langs deze samenhang te ontwerpen en OM daarin te oefenen.SOOOS is politiek-artistiek. Dat wil zeggen dat politiek bedrijven voor de huidige uitdagingen een dwarsverbondenheid vergt die VEELAL ALLEEN IN DE FILOSOFIE EN onder kunstenaars is terug te vinden. Voor hen is leven werken en biedt de leefomgeving daarvoor de inspiratie waar tegelijkertijd het werk naar teruggaat. Nu kunstenaars zich bewuster worden van deze bijzondere combinatie en hun positie, die in principe voor iedereen beschikbaar staat, is het hun opdracht deze nu marginale uithoek tot een panoptische waarnemingspost om te bouwen. En van daaruit het drievoudige SOS uit te zenden aan ieder die het wil en kan horen. Dat doet SOOOS, de politiek-artistieke partij die haar noodoproep op NEDERLAND, Europa en de wereld richt.SOOOS heeft een programma ontwikkeld dat WE IN PRILLE VERSIE HIERONDER ALVAST WILLEN delen. Om DAARNA te komen tot de nieuwE definitie VAN socialisme die het verband tussen de drie ecologieën als vertrekpunt neemt.

DE DRIE OOO ECOLOGIEËN KORT TOEGELICHT

1. HET IS SOS VOOR DE MENSELIJKE GEEST EN IDEEËN, DEZE RAKEN STEEDS MEER GELIJKGESCHAKELD MET STEEDS MINDER HANDELINGSVERMOGEN ALS GEVOLG. DOOR HET VOLGEN VAN HET IDEAAL VAN CONSUMPTIEF GELUK EN VAN TECHNOLOGISCH GEMANIPULEERDE AANDACHT LEIDEN STEEDS MEER MENSEN AAN VERMINDERDE LEVENSKRACHT EN AFNAME VAN AGENCY. POLITIEK STAAT NIET ALLEEN VER VAN DE BURGER, DE BURGER STAAT OOK VER AF VAN HET REALISEREN VAN ZICHZELF EN DE OMGEVING. OOK ALS DAT REALISEREN ‘I RATHER PREFER NOT TO’ BETREFT. LEES MEER OVER DE ECOLOGIE VAN DE GEEST2. HET IS SOS IN DE SOCIALE, ECONOMISCHE EN CULTURELE GEMEENSCHAP DOOR ONEERLIJKE VERDELING EN VERHOUDINGEN AANGEJAAGD DOOR SPLIJTENDE TECHNOLOGIE. IN DE EU REGEERT NOG HET OUDE KAPITAAL EN MOET HET DEMOCRATISCHE PROCES HET POLITIEKE PROCES NOG GAAN BESTUREN. IN ALLE DOMEINEN DRAAGT NU DE ZWAKSTE DE ZWAARSTE LASTEN EN WORDEN MENSEN TEGEN ELKAAR UITGESPEELD. KAPITAAL ZOEKT ONDERKOMEN EN PARASITEERT IN PUBLIEKE DOMEINEN. SOCIAAL IS GEKAAPT DOOR TECH EN WORDT NU MISBRUIKT OM DE ENKELING TE VERZWELGEN DOOR DE GROEP EN DE MEUTE. SOOOS HAALT DE WARE SOCIUS EN GEMEENTE TERUG. OOK BONDGENOOT ZIJN VAN JEZELF VALT DAARONDER.3. HET IS SOS VOOR HOE DE MENS ZICHZELF BEGRIJPT IN DE RELATIE TOT DE EIGEN LEEFOMGEVING EN DE LEEFOMGEVINGEN VAN ALLE ORGANISMEN. ALLE ORGANISMEN LEVEN IN EEN EIGEN UMWELT MAAR IN DE UMWELT VAN DE MENS ZIJN ALLE ANDERE UMWELTEN EN HULPBRONNEN TOEGEËIGEND. DAT SLAAT NU OP HET LEVEN, OP DE VARIATIE EN DE RIJKHEID ERVAN TERUG. IN NEDERLAND IS ‘NATUUR’ TERUGGEBRACHT TOT WAT DOOR NATUURORGANISATIES WORDT BESCHERMD, DE REST VALT TEN PROOI AAN MONOCULTURELE EN VERVUILENDE LANDBOUW EN AAN MOBILITEIT. DE LEEFOMGEVING IS VAN ÉÉN MET HET ORGANISME, BELEID GEWORDEN. DE INGENIEURCULTUUR BRENGT OOK HIER ORDENING EN VERVAL.BLUNT GEZEGD VERWAARLOOST DE MENS ZICHZELF EN ALLE ANDERE ORGANISMEN IN ALLE DRIE OOO ECOLOGIEËN. IEDERE ANDERE POLITIEKE BEWEGING REKENT ÉÉN O OF MAXIMAAL TWEE OO TOT HUN UITGANGSPUNTEN. DAT IS OUDE POLITIEK WAARNA IN HET PROCES VAN HERBALANCERING DE ONTBREKENDE TWEEDE EN DERDE ECOLOGIE VIA ONGELIJKHEID, HEBZUCHT EN ONRECHTVAARDIGHEID WORDEN AANGEVULD. HOE MINDER O’S IN BEHEER ZIJN IN EEN POLITIEKE OF MAATSCHAPPELIJKE BEWEGING HOE MEER VERVUILING VAN VERSCHILLENDE AARD DAARDOOR WORDT AANGEZOGEN.

DE DRIE OOO INSTRUCTIES VAN FéLIX GUATTARI

FÉLIX GUATTARI (1930-1992) WAS EEN FRANSE PSYCHOANALYTICUS, SOCIAAL FILOSOOF, SCHRIJVER EN ACTIVIST. ZIJN LEVEN LANG HEEFT HIJ ALS THERAPEUT GEWERKT OP 'LA BORDE', EEN KLINIEK VOOR PSYCHIATRIE DIE HIJ MEDE HEEFT OPGERICHT. HIJ IS BEKEND GEWORDEN DOOR DE BAANBREKENDE BOEKEN DIE HIJ MET GILLES DELEUZE HEEFT GESCHREVEN. AAN HET EIND VAN ZIJN LEVEN SCHREEF HIJ 'DE DRIE ECOLOGIEËN' (1989) WAARIN HIJ, JE MOET HET LEZEN OM HET TE GELOVEN, DONALD TRUMP NAAR VOREN SCHUIFT OM TE LATEN ZIEN HOE DE DRIE ECOLOGIEËN SAMENHANGEN WANNEER ZE ECOLOGISCH VERVUILD RAKEN; IN DIT GEVAL DOOR TRUMP'S RACISTISCHE HUIZENMELKERIJ. AAN HET EIND VAN HET BOEK GEEFT HIJ DRIE ULTRAKORTE INSTRUCTIES HOE DE DRIE ECOLOGIEËN TE BEGRIJPEN EN HOE ER MEE OM TE GAAN ZODANIG DAT DEZE ALS BRON VAN LEVEN EN VERANDERING KUNNEN DIENEN. DE DRIE INSTRUCTIES ZIJN HET PANACEE TEGEN GELIJKSCHAKELING EN HOMOGENISERING.- Een ontwakende subjectiviteit
- Een constant muterend sociaal lichaam
- De leefomgeving in een proces van heruitvinding
De drie instructies staan diametraal op de geest van onze tijd. Guattari gaat dieper in op de condities waaronder een 'organisme ín de leefomgeving' het best gedijt. Deze drie instructies laten de innerlijke duurzaamheidstructuur van de drie ecologieën zien. Van de mentale, sociale en omgevingsprocessen en hoe deze drie kunnen dienen als een leidraad in deze hachelijke tijd.Deze drie staan DIAMETRAAL tegenover specialisatie en verkokering, frontaal tegenover mentale afvlakking, tegenover racisme en deze drie verzetten zich tegen de homogenisering door massamedia of het huidige landbouw- en natuurbeleid. ONTWAKEN, IN BEWEGING BRENGEN, HET WORDENDE, OMKEREN, MUTEREN, TEGEN HOMOGENISERING, TEGEN GELIJKSCHAKELING. VOOR VRIJE GENDER IDENTITEITEN, OOK DEZE WEER VRIJHOUDEN EN NIET WILLEN VASTZETTEN. MASSIEF TEGEN IDENTITEITSPOLITIEK OMDAT DEZE STAGNEERT. VOOR RESPECT VAN DE EIGEN GEVOELIGHEID, IN PLAATS VAN DEZE BIJ DE ANDER OP TE EISEN. ALLES WAAR DE HUIDIGE POLITIEK EN DE MASSAMEDIA, DE CULTUURSECTOR, DE WETENSCHAPPEN EN DE WERELDEN VAN TIKTOK, TWITTER EN FACEBOOK ZICH VANAF HEBBEN GEKEERD.

SOOOS EN TECHNOLOGIE (IN ONTWIKKELING)

1.
ONZE KRITIEK OP TECHNOLOGIE EN DE OMGANG ERMEE VERTREKT BIJ HET GEBREK AAN VISIE EN REGIE OP WAT TECHNOLOGIE ÍS. HET DENKEN OVER TECHNOLOGIE IS DENKEN OVER WAT DE MENS OP DEZE AARDE TE DOEN HEEFT EN WAAR DE AANDRANG, BEHOEFTE EN NOODZAAK TOT ORDENING, ECONOMISERING EN EXPLOITATIE VANDAAN KOMT. DIGITALE TECHNOLOGIE STAAT IN DIRECT VERBAND MET DE VUISTBIJL EN MET HET PLOEGEN VAN HET LAND. MAAR TECHNOLOGIE IS EEN MENSELIJKE NEIGING, DIE EENMAAL TECHNOLOGISCH OP DE GEMEENSCHAP ZELF GEPROJECTEERD WORDT TOT EEN GRUWELIJK MISVERSTAND EN UITWASSEN LEIDT. SOCIAAL IS GEEN BUSINESSMODEL, EN IS NU NET ZO BEDREIGD ALS UITSTERVENDE SOORTEN. MAAR HIER GEEN GREENPEACE, XR, BLM, AMNESTY, WHO DIE VOOR DE SOCIUS OPSTAAT OM DEZE TE BESCHERMEN. DAT ZOU DE LINKSE POLITIEK MOETEN DOEN MAAR ZIJ MAKEN DEEL UIT VAN HET PROBLEEM. DAAROM IS SOOOS NU ZO NODIG.
ONDER INVLOED VAN HET KAPITALISME IS NA WO2 ALLE MENSELIJKE ACTIVITEIT OPGEVORDERD. DE ROL VAN KUNST, ALS DAAD VAN BEHEERSING EN VORMGEVING ZONDER EXPLOITATIE, SPEELT EEN ESSENTIËLE ROL OM IN DIT TECHNOLOGIEBEGRIP VERANDERING TE BRENGEN. DE STRIJD ERTEGEN IS ONBEGONNEN, DAAROM NU ERMEE GESTART.2.
NATIESTATEN BIEDEN HUN BURGERS VEILIGHEID IN RUIL VOOR LOYALITEIT. MAAR DE BURGER IS IN EEN VOLKOMEN ONVEILIGE WERELD BELAND WAARIN DEZE WORDT BESTOOKT EN GEMANIPULEERD MET BOODSCHAPPEN VAN VERLANGEN EN LEEGTE, WAARDOOR HET MENTALE VERVUILD RAAKT EN HET SOCIALE VERDER UITEENVALT. ONDER INFRASTRUCTUUR VAN ESSENTIËLE VOORZIENINGEN VALT KLAARBLIJKELIJK NIET DE SOCIALE MASSA COMMUNICATIE EN PUBLIEKE KENNISSYSTEMEN.
IN 2012 hebben we ONZE SOCIALE MEDIA ACCOUNTS OPGEHEVEN / GEBLOKKEERD EN ZIJN FAZZINATION GESTART. FAZZINATION IS EEN COUNTER NARRATIVE TEGEN SOCIALE MEDIA, EN VOOR HET AANDACHT GEVEN AAN DE ECOLOGY OF MIND WAARMEE MENSEN ZIJN BEGIFTIGD.DE MENS HEEFT MOEITE HET EIGEN HANDELEN TE BEGRIJPEN; MET DE ONGEBREIDELDE PARASITERING VAN TECHNOLOGIE IN DE MENTALE, SOCIALE, KENNIS-, ECONOMISCHE EN COMMUNICATIEVE RELATIES IS DE MENS NIET MEER IN STAAT ZICHZELF IN DE LEEFWERELD TE BEGRIJPEN. HIERDOOR IS HANDELINGSVERMOGEN VERDER AFGENOMEN. JUIST NU IN DE CRISES HET MENSELIJK HANDELINGSVERMOGEN ONONTBEERLIJK IS.3.
WANNEER SOCIALE MASSA TECHNOLOGIE ZOU ZIJN ONTWIKKELD EN GEFINANCIERD IN EUROPA IN PLAATS VAN SILICON VALLEY, DAN ZOU, ALS VOORBEELD, DE PRESIDENT VAN DE VS GEEN GEBRUIK VAN DEZE MEDIA MAKEN. STEL JE VOOR! MAAR ANDERSOM IS DAT DE REGEL EN DE NORM. WAAROM LEVEREN NATIONALE STATEN EN DE EU ZELF HAAR BURGERS UIT TOT HET VERSPREIDEN VAN FRAGMENTATIE, CONFLICT EN COMMERCIËLE VERVUILING? DAAR HELPT GEEN EU-REGULERING TEGEN, HET DRAAIT OM DE TECHNISCHE ARCHITECTUUR DIE INWERKT OP HET SOCIALE WEEFSEL. STOP MET DEZE VORM VAN TECHNOLOGISCH IMPERIALISME EN GIFTIGE BLOOTSTELLING!
NA WO2 IS EUROPA 60 JAAR LANG OVERSPOELD GEWEEST MET TV, ADVERTENTIES EN CONSUMPTIE WAAROP SOCIALE MASSA TECHNOLOGIE EN SURVEILLANCE HET NATUURLIJKE VERVOLG ZIJN. SOOOS STELT VOOR DE KOMENDE DECENNIA TE INVESTEREN IN EUROPESE PRAKTIJKEN EN DEZE TE EXPORTEREN NAAR AUTOCRATISCHE EN GEPOLARISEERDE STATEN.4.
(MAART 2022) MOMENTEEL LIJKEN DE EU EN DE VS MET DE RUSSISCHE INVAL IN OEKRAÏNE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE VIJAND TE HEBBEN; AAN DE DIEPGEWORTELDE VERDEELDHEID, ONGELIJKHEID EN ONRECHTVAARDIGHEID IN DE VS, DIE IN 2024 IN NOG HEVIGER MATE DE TOTALITAIRE KANT ZAL OPGAAN, MAG DE EU ZICH NIET LANGER SPIEGELEN. ALLES WAARAAN EUROPA ZICH SPIEGELT (OF WAT HET DROOMT), WORDT WERKELIJKHEID. DE EU MOET DE REGIE OP DE DRIE ECOLOGIEËN IN EIGEN HAND GAAN NEMEN. TECHNOLOGIE SPEELT DAARIN EEN ESSENTIËLE ROL: IN DE MATE WAARIN EUROPA NU VERSLAAFD IS AAN RUSSISCHE ENERGIE ZIJN ALLE WERELDBURGERS VERSLAAFD GEMAAKT AAN AMERIKAANSE SOCIALE MASSA TECHNOLOGIE.
SOOOS PLEIT ERVOOR, VANAF 2012 MET FAZZINATION DOOR ONS GEPROPAGEERD EN IN 2016 AAN HET NRC VOORGESTELD, OM ALLE SOCIALE MASSATECHNOLOGIE UIT DE VS EN CHINA AAN DE EU-GRENZEN TE WEREN.

TRANSVERSAAL EN VERSTRENGELD PROGRAMMA
(IN ONTWIKKELING)

I
SOOOS IS DEMOCRATISCH EN INTERNATIONAAL EN KOMT DAAR VOOR OP. SOOOS IS ANTI-FOSSIEL EN STELT GROENE WATERSTOF BOVEN ALLES OM DIT TE BEREIKEN. SOOOS STELT DE EU BOVEN DE NATIESTAAT DIE VOORNAMELIJK RESSENTIMENTE KRACHTEN AANTREKT EN OPROEPT. DE EU MOET RADICAAL DEMOCRATISCH WORDEN, REGERINGSLEIDERS SPREKEN THUIS EN IN DE EU MET DEZELFDE MOND. WANNEER LANDEN IN DE EU DWARSLIGGEN STELLEN WE VOOR KERNGROEPEN TE VORMEN, ALS EEN MANIER OM VERANDERING IN GANG TE ZETTEN. SOOOS HERWAARDEERT LAAGBETAALD WERK DOOR EEN COLLECTIEF FONDS EN VRIJSTELLINGEN, VECHT TEGEN DE FLEXIBILISERING VAN DE ARBEID EN DE ONWAARSCHIJNLIJK GROTE ONRECHTVAARDIGHEID HIERVAN DIE DIRECT IN VERBAND STAAND MET DE VOORDELEN VOOR BEDRIJVEN, SOOOS STIMULEERT HET HERORGANISEREN VAN WERKENDEN IN VAKBONDEN, HERVORMING VAN DE WONINGMARKT VIA AFGEDWONGEN SOCIALE WONINGBOUW, INTRODUCEERT AMBACHTELIJKHEID IN ALLE SECTOREN, SOOOS KIEST VOOR KWALITEIT IN DE ZORG, GELIJKHEID IN GEZONDHEID, IS TEGEN PUBLIEKE MASSAMEDIA EN TEGEN MASSAMEDIALE MONOPOLIES, SOOOS IS VOOR KERNENERGIE, VOOR GOED EN EERLIJK VOEDSEL, VOOR BREED, DIEP EN RIJK ONDERWIJS WAARIN DIEP LEZEN EN PATROONHERKENNING BASISKENNIS MOET WORDEN, VOOR HET UITBANNEN VAN PRIVATISERING EN ALLE SPECULATIE IN PUBLIEKE DOMEINEN EN SOOOS VERZET ZICH TEGEN DE DIERINDUSTRIE. AGRO-INDUSTRIE MOET AMBACHTELIJK WORDEN VIA BTW, VLEESTAX, UITKOOP, ANTI-INTENSIEVE DIERHOUDERIJ EN INVESTERINGEN IN EIWIT VERVANGERS. WAGENINGEN MOET OM EN WEG VAN HET AGRO-INDUSTRIEEL COMPLEX EN LEIDEND WORDEN EN DEZE KENNIS WERELDWIJD VERSPREIDEN.

II
BIJ SOOOS KRIJGEN KINDEREN ALLE AANDACHT: DAT WIL ZEGGEN HET BEST MOGELIJKE ONDERWIJS, EEN TOEKOMSTGERICHTE POLITIEK, GEEN KORTETERMIJN CONCESSIES, VERBOD VAN OP KINDEREN GERICHTE COMMERCIE, REGULERING OP SOCIALE MEDIA (VERGELIJK HET MET MENTALE VERVUILING EN LICHAMELIJKE VERWAARLOZING). SOOOS IS ANTIRACISTISCH. WIJ ZIJN DAARBIJ GEÏNSPIREERD DOOR DE ZWARTE MENSENRECHTEN-, DE SOCIALE EN DE VROUWENBEWEGING. RECENT HEBBEN BARBARA EN KAREN FIELDS ONZE OGEN GEOPEND: "the practice of racism produces the illusion of race". DEZE MANIER VAN KIJKEN IS STERK ANTI-IDEOLOGISCH EN IS EEN STERK FORMAT OM OOK ANDERS, FUNDAMENTER, NAAR SOCIALE ONGELIJKHEID TE KIJKEN. SOOOS IS VOOR EU MILITAIRE VEILIGHEID MAAR EIST REGULERING VAN DE EUROPESE WAPENINDUSTRIE. SOOOS STAAT VOOR EERLIJKE IMMIGRATIE EN UITWISSELING WAARBIJ VERDRAGEN MET ANDERE STATEN KUNNEN HELPEN. NATIESTATEN HEBBEN ANDERE STATEN UITGEBUIT EN DOEN DAT NOG STEEDS: ER ZAL WERELDWIJD MEER FINANCIËLE SOLIDARITEIT MOETEN WORDEN GETOOND. DIT IS EEN ONDERDEEL VAN DE POSTKOLONIALE VERWERKING. WE ZIJN TEGEN DOOR DE VS GESTUURDE SOCIALE MASSA TECHNOLOGIE, VOOR PLURALE WETENSCHAP, VOOR GELIJKHEID VAN ALLE MOGELIJKE GENDER IDENTITEITEN EN RELATIES EN SOOOS VERZET ZICH TEGEN IDENTITEITSPOLITIEK OM IDEOLOGIE GEEN KANS TE GEVEN. SOOOS STIMULEERT KUNST, CULTUUR, EXPERIMENT EN DE DOORDRINGING DAARVAN IN ALLE SECTOREN. CULTURELE ORGANISATIES MOETEN ZICH LEREN RICHTEN OP DE SAMENHANG TUSSEN DE DRIE ECOLOGIEËN IN PLAATS VAN NU ZICH TE RICHTEN OP ZELF-GECREËERDE DISCOURSEN DIE CULTUUR NAAR BINNEN LAAT KIJKEN EN NIETS SOCIAAL MATERIEELS VEROORZAKEN OF VERANDEREN, BEHALVE IDEOLOGISCH VERMAAK EN BEVESTIGING VAN DE STATUS QUO BIEDEN. SOOOS STIMULEERT BEWEGING EN SPORT, HET LICHAAM ÍS DE GEEST EN MENSEN BEWEGEN VAN NATURE. SOOOS EIST EEN VERBOD OP CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN DIE ALLE LEEFOMGEVINGEN AANTASTEN.
SOOOS BLOKKEERT TECHNOLOGISCHE TOEPASSINGEN DIE DE SOCIUS BEDREIGEN: DE SOCIALE GEMEENSCHAP IS GEEN BUSINESSMODEL.

GELEIDE GELIJKHEID (IN ONTWIKKELING)

SOOOS INTRODUCEERT het PRINCIPE VAN ‘GELEIDE GELIJKHEID’. HIERMEE GEVEN WE AAN EEN VAGE BELOFTE OF IDEAAL ALS GELIJKHEID CONCREET HANDEN EN VOETEN. HISTORISCH OPGEDAAN VOORDEEL, ALS VOORBEELD, WORDT HERVERDEELD OM HET TOEN AANGEDANE ONRECHT EN DE DIVERSE HEDENDAAGSE PROBLEMEN DIE ERUIT VOORT ZIJN GEKOMEN AAN TE PAKKEN. TIJD WAS IN HET VOORDEEL VAN VROEG-KAPITALISTEN, DE NEGATIEVE GEVOLGEN HIERVAN DIE ONS NU BELASTEN, ZULLEN ALSNOG WORDEN GECREDITEERD, WAARONDER GEACCUMULEERD KAPITAAL IN BEDRIJVEN, VERMOGEN EN PRIVILEGES. SOOOS BELAST ALLE PRIVATISERING DIE IN DE KERN PUBLIEKE DIENSTEN ZIJN, WAARONDER COMMUNICATIE EN SOCIALE TECHNOLOGIE. DE GEMEENSCHAP WORDT SOWIESO AANDEELHOUDER IN DEZE ONDERNEMINGEN.SOOOS PLEIT VOOR EXTRA BELASTING OP IEDERE FINANCIËLE TRANSACTIE. BELASTINGEN OP VERMOGEN WORDEN STERK VERHOOGD EN DIE OP ARBEID FORS VERLAAGD. SOOOS WIL KOLONIAAL ONRECHT EN UITBUITING FINANCIEEL COMPENSEREN EN STELT EEN EUROPEES FONDS VOOR. SCHULDEN KUNNEN HIERDOOR WORDEN WEGGESTREEPT. IN DIT RADICALE PROCES VAN DEKOLONISATIE, DEKOLONISATIE VAN DE GEEST EN VAN DE GEMEENSCHAP, KOMT ALLE VERBORGEN ONRECHT, VERVUILING EN TRAUMA BOVEN WATER. SOOOS VOORZIET EEN MULTIPOLAIRE WERELDORDE WAARBIJ AFRIKA VERDER ZAL WORDEN GEËXPLOITEERD. EUROPA MOET EEN ECHT BONDGENOOTSCHAP MET DE AFRIKAANSE UNIE SLUITEN EN MET AFRIKA FUSEREN. DE GEVOLGEN VAN DE OPWARMING VAN DE AARDE MOETEN NAAR DRAAGKRACHT EN VERANTWOORDELIJKHEID WORDEN VERDEELD: SOLIDARITEIT BOVEN ALLES.

OEFENEN (IN ONTWIKKELING)

SOOOS ROEPT OP OM IN ALLE DOMEINEN DE DWARSVERBINDING TE ZOEKEN EN OM TE GAAN OEFENEN. NIET OM IETS TE LEREN, MAAR OM TE WENNEN EN GEWOON OM ALVAST TE BEGINNEN. SOOOS STRIJDT TEGEN HOMOGENISERING, MONOCULTUUR EN ROEPT OP DE EIGEN LEEFWERELD OPNIEUW TE LEREN BELEVEN. DIT HELPT OM IDEOLOGIE VAN LEEFWERELD TE LEREN ONDERSCHEIDEN. HET WERKEN AAN DE SAMENHANG TUSSEN DE DRIE OOO ECOLOGIEËEN IS HIERVAN AFHANKELIJK.

INSPIRATIE VOOR SOOOS

SOOOS IS GEÏNSPIREERD DOOR EEN GROOT AANTAL MENSEN. ENKELEN VERDIENEN BIJZONDERE VERMELDING. WE ONTLENEN DE TERM 'DE DRIE ECOLOGIEËN' AAN FÉLIX GUATTARI (1989) EN VERBINDEN DEZE MET 'DE VRAAG NAAR DE TECHNIEK' VAN MARTIN HEIDEGGER (1953). VOOR DE LEEFWERELDEN VAN ALLE ORGANISMEN PUTTEN WE INSPIRATIE BIJ VON UEXKÜLL (1934), BATESON (1972) EN JESPER HOFFMEYER (1998). BRAIDOTTI, CHIBBER, HARAWAY, MARX, SPINOZA, WOLFE EN ZIZEK INSPIREREN OM IDEOLOGIE TE VERLATEN EN (SOCIAAL) MATERIALISME ONDER OGEN TE ZIEN. DR. MARTIN LUTHER KING JR. GING ONS VOOR MET ZIJN 'THREE EVILS OF SOCIETY'. MERLEAU PONTY (1945) HERINNERT ER ONS AAN DAT ONS LICHAAM EN ONZE WAARNEMING VAN DE WERELD NIET VAN ELKAAR GESCHEIDEN ZIJN. KAREN EN BARBARA FIELDS BRACHTEN ONS OP HET DENKSPOOR HOE IDEOLOGIE EN RACISME MET ELKAAR ZIJN VERBONDEN; EEN ROUTE OM MEER SOCIALE ONGELIJKHEID TE ANALYSEREN. DELEUZE, CHOMSKI MAAR OOK SEARLE EN PEIRCE HOUDEN ONS WAKKER DOOR EEN REGELMATIGE INNAME ERVAN. JOSEPH BEUYS (1921-1986) TOONT AAN DAT HET DE TAAK VAN DE KUNSTENAAR IS DE DRIE (EN MEER) ECOLOGIEËN MET ELKAAR TE VERBINDEN. HIJ WAS MEDE-OPRICHTER VAN DE DUITSE GRÜNEN, DIE NU MEEREGEREN IN HET DUITSE KABINET. SOOOS ONTSTOND OP DE DREMPEL (17 MAART 2022) VAN ZIJN 100e GEBOORTEJAAR.DIT IS OOK HET JAAR WAARIN ONZE KLEINZOON FELIX IS GEBOREN, EEN NAZAAT VAN JOOP DEN UIJL WIENS 'UITZICHT EN INZICHT' (TEKSTEN 1947-1978) EEN EYEOPENER ZIJN EN EEN ACTUELE INLEIDING IN DE SOCIAAL-DEMOCRATIE. PIET VAN STAVEREN, VADER EN SCHOONVADER, HEEFT VOORGELEEFD WAT ONVERZETTELIJKHEID EN MOED IS. HIJ VOCHT TEGEN SOCIAAL ONRECHT EN TEGEN DE WAANBEELDEN VAN DE NATIONALE STAAT. HET ZIJN ENKELINGEN DIE IETS KUNNEN BEWERKSTELLIGEN.

SOOOS IS AAN GEMEENTE NIEUWE IJSSEL VERBONDEN, EEN OPEN GEMEENTE WAARVAN DE INWONERS OEFENEN IN HET ONTWIKKELEN VAN HANDELINGSVERMOGEN.ANDERE INITIATIEVEN VAN ONS ZIJN ANDSTERDAM, DE STAD VAN DE DRIE ECOLOGIEËN, GROND, EEN POLITIEK-ARTISTIEKE PROJECTRUIMTE EN
PER~SOON, EEN NIEUW ORGANISME DAT MENS EN NIET-MENS VERENIGT. PER~SOON IS EEN PAN-SPECIES ORGANISME MET EEN SONISCH REPERTOIRE EN EEN RADICAAL POLITIEK PROGRAMMA.
EEN SELECTIE VAN HET WERK VAN JOHANNES BONGERS IS TE VINDEN OP BOOLEAN WORKS

SLUIT JE BIJ SOOOS AAN

SOOOS IS EEN BEWEGING OP ZOEK NAAR AANHANG. EEN PARTIJ WAARVAN JE GRATIS LID KUNT WORDEN. SOOOS IS PUBLIEK AANWEZIG ALS SPIEGEL, INSPIRATIE EN ALS SPARRING PARTNER.SOOOS HEEFT GEEN PARTIJSTRUCTUUR EN PUBLICEERT NIET OP SOCIALE MASSAMEDIA. ALLE ACTIE VAN SOOOS IS GERICHT OP HET VERGROTEN EN VERWERVEN VAN HANDELINGSVERMOGEN VOOR WIE DEEL VAN SOOOS WIL UITMAKEN.

SLUIT JE AAN

EN SOOOS houdt je op de hoogte.© SOOOS 2022. All rights reserved. SOOOS is een initiatief van Stichting Nieuwe IJssel

SOOOS

<<TERUG NAAR TEKSTOVER DE ECOLOGIE VAN DE GEEST / IDEEËN.IDEEËN EN MOGELIJKHEDEN ONTSTAAN IN OMGEVINGEN DIE RIJK ZIJN AAN VARIATIE EN WAAR TIJD IS OM DIVERSITEIT TE LATEN ONTSTAAN. HET IS DEZE RIJKE BRON WAARUIT DE TOEKOMST KAN PUTTEN, HOE EENZIJDIGER EN BEPERKTER DEZE IS, HOE MINDER VARIATIE EN KANS OP VERANDERING IN DE TOEKOMST. ONZE GEEST IS GEVANGENGENOMEN: DOOR SOCIALE GOEDKEURINGSSYSTEMEN, DOOR NIEUWSFEEDS EN TIJDLIJNEN, DOOR ADVERTENTIES EN BEDRIJFSAGENDA'S. ONZE IDEEËN LIGGEN VERSPREID OVER PLATFORMS, GEBONDEN AAN ALGEMENE VOORWAARDEN. DE TV-AVONDEN ZIJN VOOR DE ‘TAFELS’, IEDEREEN DENKT HETZELFDE, OF ELKAARS TEGENGESTELDEN, MAAR VOOR WIE DOEN WE DAT? EN STEEDS MEER MENSEN, VOORAL JONGEREN HEBBEN LAST VAN DEPRESSIE EN VAN, WAARVOOR ZE IN HET ENGELS ZO’N GOED WOORD HEBBEN: ANXIETY. MASSAMEDIA SCHAKELEN DE GEEST EN IDEEËN GELIJK, OM NIET TE SPREKEN VAN DE VLOEDGOLF AAN GEESTELIJKE VERVUILING DIE RECHTSE POLITICI OVER HUN POTENTIËLE KIEZERS/CONSUMENTEN UITSTORTEN. MAAR OOK POLITICI UIT HET MIDDEN, DIE BELANGRIJKE VERVUILINGEN LATEN LOPEN; DENK DAN AAN DE SPLIJTENDE ROL VAN SOCIALE MEDIA IN HET DEMOCRATISCHE PROCES, KINDEREN DIE GEEN GELIJKE KANSEN HEBBEN, INVESTEERDERS DE BINNENSTEDEN MOGEN OPKOPEN, OF HET AGRO-INDUSTRIEEL COMPLEX DAT GROTE DELEN VAN NEDERLAND VERVUILT, EN MEER MONOCULTUUR BRENGT. NIET DE STIKSTOF IS DE CRISIS, HET IS DE VERSTIKKENDE MONOCULTUUR IN DE POLITIEK EN MEDIA DIE TOT MONOCULTUUR IN DE SAMENLEVINGEN LEIDT. HET ZIJN DEGENEN MET DE MINSTE IDEEËN, OF DE MEEST RABIATE EN RACISTISCHE, DIE DE SOCIALE EN ANDERE MASSAMEDIA GEBRUIKEN OM DEZE IDEEËN TE VERSPREIDEN. IN EEN NORMALE WERELD VERSPREIDT DATGENE ZICH DAT ZICH HEEFT BEWEZEN, DAT RIJP IS OM VERSPREIDT TE WORDEN; NU IS DAT HET TEGENOVERGESTELD. DE MENS HEEFT RECHT OM ZICH ONTWIKKELEN EN MOET ZICH BESCHERMD WETEN TEGEN MASSAMEDIALE VERVUILING ZOALS DE MENS OOK WORDT BESCHERMD TEGEN GIFTIGE STOFFEN DIE HEN ZIEK MAKEN EN BESCHERMD TEGEN POTENTIEEL GEWELD.DE ECOLOGIE VAN DE MENSELIJKE GEEST EN VAN HET SOCIALE STAAT OOK ONDER DRUK DOOR, WAT KALEVI KULL EEN TEVEEL AAN COMMUNICATIE NOEMT. JA, BIOLOGEN EN BIOSEMIOTICI WAARSCHUWEN AL DECENNIA VOOR WAT ER GEBEURT WANNEER EEN ECOLOGISCH SYSTEEM AAN TEVEEL COMMUNICATIE WORDT BLOOTGESTELD. SOORTENRIJKDOM NEEMT AF WANNEER LEEFWERELDEN ONDER DRUK IN ELKAAR WORDEN GESCHOVEN. WAT IN NATUURLIJKE LEEFOMGEVINGEN GELDT WERKT HETZELFDE IN DE CULTUUR. HET IS DUS NIET ALLEEN DE HOMOGENISERING VAN DE INFORMATIE DOOR MASSAMEDIA, MAAR ALLEEN AL DE HOEVEELHEID, LOS VAN DE KWALITEIT, DRAAGT BIJ AAN AFVLAKKING VAN DE RIJKHEID VAN TEKENOVERDRACHT EN IDEEËN. ZOALS GEZEGD, HET IS DEZE RIJKE BRON WAARUIT DE TOEKOMST PUT, EN WAARUIT ALS DEZE IS UITGEPUT, GEEN NIEUWE IDEEËN EN BRONNEN VOOR VERANDERING KUNNEN ONTSTAAN.<<TERUG NAAR TEKST

DANK JE

We houden je op de hoogte

Initiatieven van Stichting Nieuwe IJssel: SOOOS © 2022, ANDSTERDAM © 2021, Per-son © 2021, Per-soon © 2021, Gemeente Nieuwe IJssel © 2019. All rights reserved.