SOOOS
SOOOS
SOOOS

Update SOOOS 5 december 2023
Na de grote overwinning van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023 is nog duidelijker gebleken hoe in Nederland de samenhang tussen de drie ecologieën is geërodeerd. Het noodsignaal SOOOS voor mens, maatschappij en milieu, dat we begin 2022 ontwikkelden is nu nog relevanter geworden.
Het psychische, sociale en politieke lichaam is na 13 jaar Mark Rutte uitgewoond, van binnenuit leeggevreten en op sterven na dood. Hierdoor kon extreem-rechts en aanverwanten het politieke geruisloos overnemen. De rijkheid van de menselijke geest, het sociale en het milieu zullen na deze verkiezingen nog verder verarmen en zal het 'levende heden' verduisteren.Vandaag, 5 december 2023 krijgt SOOOS daarom de ondertitel:

SOOOS, Partij voor het Leven

SOOOS

Amsterdam/Gendringen, 17 maart 2022

Hoewel een grove aantasting, vormt niet stikstof de grootste ecologische aantasting in Nederland. Er wordt een aanslag gepleegd op de rijkheid en pluriformiteit van alle aspecten van leven. En niet alleen onder het niet-menselijk leven is de variatie en de levenskwaliteit ernstig afgenomen.De werkelijke ecologische bedreiging gaat uit van de verstikkende monocultuur van het politieke klimaat, van de debiliserende massamedia en sociale technologie die tot de gelijkschakeling van de menselijke geest, tot conflicten en tot de afbraak van sociale cohesie heeft geleid. Het publieke is als verdienmodel uitgeleverd aan het private kapitaal wat een garantie is voor de afname van variëteit en veelvoudigheid en van individueel en collectief handelingsvermogen.De samenhang tussen mens, maatschappij en milieu, in de greep van een privaat technologisch complex, vereist een ecologisch beheer dat verder gaat dan groenbeheer. Voor dit nieuwe ecologie beheer bouwen we een nieuwe politieke partij SOOOS: driemaal SOS voor mens, maatschappij en milieu.

SOOOS

Sicilië 1972, SOS landart. Kunstenaar onbekend.

SOOOS is het concept voor nieuwe linkse politiek. De huidige linkse politieke partijen richten zich onvoldoende op de wijze waarop de sociale gemeenschap als een business-model wordt geëxploiteerd en hoe de menselijke geest daarin wordt bewerkt door massamedia en technologie. Linkse politiek legt geen verband tussen de mens zelf, de menselijke psyche, en hoe de samenleving en het milieu onder eenzelfde regime staan. Zonder de rijkheid en variatie van de mens, als unieke eenling, heeft de zorg voor het collectief helemaal geen zin. De afbraak van het één heeft tot de afbraak van de anderen geleid.SOOOS geeft nieuw vorm aan het bondgenootschap (socius) tussen mens, maatschappij en milieu. Het bouwen aan de samenhang tussen de menselijke geest, het sociale en de leefomgeving staat in SOOOS centraal en SOOOS introduceert daarvoor een nieuw technologiebegrip.

Noodsignaal S.O.O.O.S

SOOOS zendt niet het enkele en antropocentrische S.O.S. uit, het noodsignaal van Save Our Souls, van de mens in nood.SOOOS zendt ook niet S.O.O.S uit, het tweevoudige noodsignaal Save Our Souls gecombineerd met Save our Society, het noodsignaal 'red de sociale gemeenschap'.

SOOOS zendt het drievoudige noodsignaal S.O.O.O.S uit: Save de Samenhang tussen de menselijke geest (mind), de maatschappij en het milieu en alle leven op de aarde. Alledrie moeten gered en alleen in de samenhang tussen deze drie heeft het leven een toekomst op deze aarde. De mens met diens unieke bewustzijn, naar ons idee uniek in het universum, heeft een opdracht te vervullen, om deze vermogens als kunst op te vatten en aan een vreedzame wereld bij te dragen.

SOOOS is een esthetisch-politiek geschenk aangeboden aan de burgers in de EU en daarbuiten. SOOOS is ontwikkeld door Johannes Bongers.SOOOS staat niet alleen maar vormt samen met Gemeente Nieuwe IJssel, ANDSTERDAM, Per~soon en andere esthetisch-politieke initiatieven deel uit van een grotere kosmologie Technotlogy.com.Op deze website vind je de directe aanleiding, de uitgangspunten, verdiepingen, aanzetten tot het programma. SOOOS bevindt zich nog in conceptvorm. Je bent van harte uitgenodigd aan SOOOS bij te dragen of je aan te sluiten .

- 10 Uitgangspunten

- Verdiepingen en programma

- Revolutie van de Begrippen

- Samenvatting

10 Uitgangspunten

1. De aanleiding

Directe aanleiding voor SOOOS vormen de fusiegesprekken tussen PvdA en GroenLinks (we spreken 2021-22) en de vorming van een nieuwe socialistische partij uit de afsplitsing van de SP. Uit de gesprekken en reacties zien wij niets terug van een analyse op de huidige tijd en een visie hieruit op de toekomst.Sociale technologie, kapitaal en massamedia – de bewustzijnsindustrie – heeft de laatste 25 jaar de menselijke geest en de samenleving als verdienmodel toegeëigend en leeggeroofd. Zoals de aarde, het dierlijk leven en menselijke arbeid wordt geëxploiteerd zo wordt de menselijke geest en het sociale lichaam geëxploiteerd. Het komt in geen van de linkse gesprekken aan de orde. De denkbeelden van links zijn incongruent met waardoor we worden bedreigd en hoe weinig vitaal de mentale en sociale gemeenschap nog is. Het ene is een afspiegeling van het andere. Linkse politiek heeft niets bij te dragen en heeft geen verhaal zolang ze geen visie op technologie ontwikkeld. De techniek-filosofie kan haar daar in bijstaan.Doordat de mens het organisme van de leefwereld heeft gescheiden heeft het milieu 'natuur' kunnen worden. Maar ook rijke ideeën, nieuwe sociale beelden, en de heruitvinding van de leefomgeving maakt deel uit van een vitaal milieu. De Partij voor de Dieren zou daarom Partij van de Dieren moeten gaan heten.22 november 2022: de socialisten.org, die het kapitalisme bevechten en pacifist zijn, hebben nadat Elon Musk Twitter overneemt en Trump daarop weer toelaat, hun eigen nieuwe Twitter en Instagram kanaal geopend.

SOOOS
SOOOS
SOOOS

2. SOOOS is bondgenootschappelijk

SOOOS is driemaal S.O.S. en is van socius afgeleid dat in het latijn bondgenoot betekent. Bondgenootschap heeft in onze tijd waarin crises met elkaar samenhangen en elkaar versterken een nieuwe invulling nodig. Bondgenootschap moet vandaag opnieuw gedacht worden omdat door de oude opvatting van mens en politiek, waarin bondgenootschap individuele of deelbelangen dient, de neveneffecten van deze belangen de samenleving en de leefwereld als geheel treffen.Door de afwezigheid van bondgenootschap tussen mens, maatschappij en milieu hebben de huidige crises onder onze ogen kunnen ontstaan. Het kapitalisme heeft mede door middel van sociale technologie verzet en bondgenootschap onmogelijk gemaakt.Bondgenootschap vormt dwarsverbondenheid waarmee patronen onder voorheen geïsoleerde verschijnselen zichtbaar worden.

SOOOS
SOOOS
SOOOS

3. Mens, Maatschappij en Milieu

SOOOS geeft vorm aan het nieuwe bondgenootschap, aan een nieuwe samenhang: het bondgenootschap tussen mens, maatschappij en milieu. ‘Mens, maatschappij en milieu’ was het adagium uit de '70er jaren. Linkse politiek richt zich vandaag de dag primair op sociaal (maatschappij), nu ook op klimaat (milieu), maar de mens is in het verhaal weggevallen. De samenhang tussen deze drie ecologieën is hierdoor verdwenen terwijl alleen samenhang, variatie en rijkheid hiertussen weerbaarheid kan opbouwen tegen de afbraak ervan.

Niet één maar minstens drie ecologieën

SOOOS IS DE NIEUWE LINKSE ECOLOGISCHE PARTIJ. MAAR SOOOS IS NIET DE PARTIJ VAN SLECHTS ÉÉN O ECOLOGIE, DIE TRADITIONEEL MET GROEN, NATUUR OF KLIMAAT WORDT AANGEDUID, OF VAN TWEE OO ECOLOGIEËN, ZOALS GROEN IN COMBINATIE MET LINKS / SOCIAAL MAAR SOOOS IS DE PARTIJ VAN DE DRIE OOO ECOLOGIEËN. DUS INCLUSIEF DE ECOLOGIE VAN DE MIND, DE MENSELIJKE GEEST, DE WERELD VAN RIJKE IDEEËN EN UITWISSELING.

4. Van privaat terug naar publiek

De afgelopen 50 jaar is de gemeenschap haar meest fundamentele kwaliteit ontnomen, namelijk individuen en gemeenschappen ondersteunen in het realiseren van de eigen doelstellingen. Publiek is privaat geworden, onder de ideologie dat 'zoiets als gemeenschap niet bestaat'. Maar het woord privaat laat aan duidelijkheid niets over: privaat stamt uit het latijn waarin privare roven betekent.SOOOS wil private diensten die in de kern publiek zijn weer terug in publieke handen brengen, liefst onder de regie van een versterkte EU. Denk daarbij aan:- Openbaar vervoer (gratis) en postdiensten
- Volksbank voor burgers en tussen burgers. Het is hilarisch dat overheden banken moeten redden om daarna meerwaarde aan ze te moeten afdragen.
- Overheden moeten regie nemen op energie en prijzen. Het gaat om aardse grondstoffen die publiek eigendom zijn.
- Woningbouwverenigingen en sociale woningbouw.
- Grondspeculatie onmogelijk maken of hoog belasten
- Publieke gezondheiddiensten en verzekeringen
- Digitale communicatie (kennis) netwerken: primair blokkade van in de VS en China gevestigde bigtech. toegang alleen onder EU regelement en eigendomsrecht
- Publieke blockchain systemen
- Publieke omroepen zonder commercie
- Openbaar register van alle AI systemen incl. algoritmes
Aandeelhouderschap eisen waar omvorming naar publiek nog niet werkt en commissarissen in de ondernemingen plaatsen. Anders de toegang tot de publieke ruimte blokkeren.

SOOOS
SOOOS

5. Een nieuw technologiebegrip: TECHNOTLOGY

Het nieuwe technologiebegrip technotlogy is een reactie op wat Heidegger in 1953 schetst als de essentie van technologie: het transformeert alles dat beschikbaar is in 'standing reserve', in de opslag en distributie van grondstoffen en energie. Dat kan informatie, een rivier of de taal zelf zijn, denk aan GPT3. Niet de uitwerkingen van technologie, de manieren en het doel van technologische middelen, maar deze essentie van technologie is opium van het volk geworden. SOOOS propageert daarom een nieuw technologiebegrip: technotlogy. Dat begrip vormt een reactie op hoe nu twee trekken van technologie elkaar versterken en onder invloed van kapitaal vernietigend uitwerken.Het eerste is het homogeniserende, ordenende en regulerende karakter dat in technologie ligt besloten. Wat begint met een watermolen eindigt in dagbouwmijnen voor zeldzame metalen, in oorlogvoering over energiebronnen of in de 0 en 1 die ambiguïteit en onbepaaldheid uitsluit en alle menselijke processen door een binaire patatsnijder duwt. Deze technologie is op schaalbaarheid gericht, op het groeien en vergroten van wat het kan absorberen, en distribueren.De richting van de wording van technologie, wat technologie aanricht, wordt aangejaagd door kapitaal en winst. Daarom ook een tweede pijler. Deze betreft het eigendom, degenen die baat hebben bij hoe technologie ingrijpt in mentale, sociale, politieke en economische processen. Daarvan wordt tot nu toe aangenomen dat de richting niet valt te beïnvloeden. "Wetende dat technologie, in deze omvang en richting pas 25 tot 50 jaar onder ons is en nog duizenden jaren zal blijven voortgaan moeten we nu ingrijpen." Technotlogy eigent zich moderne technologie toe en maakt deze publiek.SOOOS stopt met de aanbidding van het huidige technologiebegrip die leidt tot afbraak, controle en gelijkschakeling en die niet op de bevrijding uit klemmende systemen is gericht. Meer en meer worden industriële systemen en manieren van energieopwekking hervormd en sluiten beter aan op duurzame toepassingen. Het vreemde feit doet zich voor dat naarmate, door ecologiebeheer van de leefomgeving afgedwongen, de 'harde' technologie in het defensief wordt gedrukt alle ruimte ontstaat voor de doordringing van digitale technologie. Deze vervuilt de sociale en mentale ecologie en zet de energie die ligt opgesloten in het collectief en in de rijkheid van ideeën en de kracht van de menselijke geest om in informationele waarde (data) ten behoeve van circulatie daarvan, voor de 'standing reserve' en voor de distributie van deze energie.SOOOS blokkeert daarom technische systemen die de menselijke geest, het sociale lichaam en die menselijke arbeid als gratis platform en infrastructuur gebruiken. Die de mens tot lijfeigene en slaaf van de eigen verlangens maakt. Het eigendom van technologische kennis- en informatie systemen moet publiek worden. Waarom?
- BigTech is uit de VS afkomstig en deze sluit –imperialistisch gezien – naadloos aan op de eerdere invasie uit de VS van televisie en advertenties na WO2. De bewustzijnsindustrie waarvan reclame, cultuur en massamedia deel uitmaken stagneert individuele en collectieve expressie maar sluit ook verzet af. De toekomstige technologie van META en VR, als voorbeeld, zal de scheiding tussen het menselijk lichaam en het menselijk bewustzijn verder vergroten waardoor de menselijke geest en sociale processen nog toegankelijker wordt voor manipulatie en annexatie.
- Ook heel dicht bij huis zoals in het onderwijs wordt de menselijke geest bedreigd. Uitgevers hebben marktmacht via lessystemen, via persoonlijke data en controle, en beïnvloeden zo de manier waarop jonge mensen zich ontwikkelen. Kinderen, die het onderwerp van kind-volgsystemen zijn, worden mediawijs gemaakt maar worden niet tegen media beschermd. In iedere andere tijd zou de overheid optreden tegen deze vorm van kindermishandeling, het vervormt het zelfbeeld en van de wereld. Onderwijs wordt een vorm van kinderarbeid; kinderen werken immers gratis voor commerciële bedrijven.- De macht en invloed van BigTech op de processen in de samenleving is inmiddels zo groot dat politieke macht daar bleek bij afsteekt. Zowel de inhoud, AI en regulerende algoritmes, als invloed van de bedrijven is ongekend.Uitgangspunt van SOOOS is daarom omvorming van het technologiebegrip naar technotlogy. Blokkering en niet toelaten van splijtende technologische toepassingen in de publieke ruimte moet tot het politiek instrumentarium gaan behoren. Zoals ook bepaalde chemische bestrijdingsmiddelen, medicijnen of onethische praktijken verboden zijn.Technotlogy is met een nieuwe vorm van kunst verbonden. Kijk daarvoor op technotlogy.com.

SOOOS
SOOOS
SOOOS

6. Organisme = Leefomgeving

Theoretisch en evolutionair biologen maken duidelijk dat het organisme niet gescheiden is van diens leefomgeving: Organisme = Leefomgeving. Het is in de uitwisseling tussen DNA (digitale code) en actie en gedrag (analoge code) waardoor organisme en leefomgeving met elkaar verenigd zijn. Vernietigt het organisme de eigen leefomgeving dan vernietigt het organisme zichzelf. Ook de mens en diens milieu zijn ongescheiden. Natuur is derhalve een fake begrip omdat het een buiten, een buiten de mens suggereert. Dit buiten veronderstelt weer een binnen waar de mens zich bevindt. En zo zijn we uitgekomen op waarom de mens, van binnenuit, de leefomgeving zonder gevaar voor het eigen bestaan denkt te kunnen exploiteren en vernietigen. De afbraak van het een is de afbraak van het ander.De leefomgeving van de mens bestaat niet alleen uit de aarde die de mens bewoont maar ook uit de gemeenschappen van de omringende organismen of de ontelbare kolonies microben in het menselijk lichaam. De menselijke leefomgeving bestaat ook uit de rijke ideeën die mensen ontwikkelen en delen, de ideeën waaraan het zich spiegelt en die nieuwe werelden oproept. De leefomgeving wordt ook gemaakt door de zorg die de mens heeft voor andere mensen en organismen en voor de eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Organismen en hun leefomgevingen worden nu gescheiden van elkaar gedacht maar het organisme en diens leefomgeving is één.

7. De ecologie van de geest

"Menselijke subjectiviteit, in al zijn uniekheid, wordt net zo bedreigd als de zeldzame soorten die iedere dag van de aarde verdwijnen". Félix Guattari, 1989De rijkheid van de menselijke geest en ideeën is door de homogenisering van massamedia, consumptie en door sociale technologie aangetast. Het 'leven' van ideeën, de kwaliteit ervan en de verspreiden van goede ideeën is verstoord geraakt en leidt tot vervreemding en tot een epistomologische crisis van kennis en waarheid. De mentale en sociale gezondheid lijdt hieronder en brengt toekomstige rijkheid van variatie en mogelijkheden in gevaar.Er is een directe en continue relatie en wisselwerking tussen de vitaliteit van de menselijke geest, het muterend vermogen van het sociale lichaam en de rijkheid van de leefomgeving. Het individu verschuift nu van een agent met handelingsvermogen, naar een node in een netwerk van economische krachten. Uit dit netwerk zien we solidariteit en dwarsverbinding wegvloeien waarbij vervreemding, eenzaamheid en depressie achterblijven.In de focus van SOOOS voor de triade mens, maatschappij en milieu krijgt de menselijke geest eindelijk weer een plaats in het geheel.

8. De mens is ook een dier

Partij voor de Dieren heeft onze sympathie maar deze partij biedt geen plaats voor de mens. Waarom wel rechten voor de dieren bevechten die mensen zelf niet meer hebben? Een Partij ván de Dieren zou hiervoor een goed begin zijn. De mens is een dier en zal de doelen van partij van de dieren realiseren.Er bestaat nu geen beweging of activistische organisatie die opkomt voor de rijkheid van de menselijke geest. Linkse politiek hoor je hier niet over: in de fusiegesprekken tussen PvdA en GroenLinks speelt de toestand waarin de mens verkeert en de invloed van sociale massamedia technologie op het mentale en sociale geen enkele rol. De nieuw te vormen socialisten.org (afsplitsing van de SP) heeft het begrip technologie niet eens in hun oprichtingsdocumenten opgenomen. Sociale media wel, maar dit gaat over hoe ze er zo effectief mogelijk gebruik van kunnen maken.De menselijke rijkheid en variatie moet worden beschermd, tegen afbraak en vervuiling, omdat de toekomstige rijkheid van tekenuitwisseling hieruit wordt gevormd. Nu verarmt ze en is zo monocultureel als de brandnetels en bramen in de Nederlandse stikstofbossen.

9. Samenhang en dwarsverbondenheid

De menselijke geest / mind, de sociale gemeenschap en de aarde met alle levende organismen – mens, maatschappij en milieu – zijn drie schalen die op elkaar inwerken. Gaat het mis in de één, dan zie je dat terug in de ander. De samenhang tussen deze drie ecologieën is de bron voor variatie, rijkheid en verandering maar het vormt ook de basis voor democratie. Dat deze onder druk staat hoeft geen betoog, maar in democratie gaat het vormgeven aan het gemeenschappelijke leven gelijk op met de kwaliteit van het eigen leven en van de leefwereld.De mens en diens zelfbeeld, de wetenschappen en de kunst en cultuur lijden aan de dichotomieën, de binaries die Descartes en de Verlichting ons heeft geschonken. Sectorale indelingen, verticals, in- en uitsluitingen, lichaam - geest, en natuur - cultuur en massamedia en sociale technologie maken een dwarsverbonden waarneming en politieke werkelijkheid onmogelijk. In het kapitalisme wordt de wereld door een patatsnijder geduwd en de delen van elkaar gescheiden en tegen elkaar opgezet. Nu krijgen we deze niet meer met elkaar verbonden.

10. Hoe links staat opgesteld

Linkse politieke partijen staan niet opgesteld om zich tegen de aantasting van de samenhang tussen mens, maatschappij en milieu te verzetten. Ze richten zich op de uitwassen maar niet op de stuctuur, daardoor missen ze tendenzen in de toekomst en de voorzien en begrijpen de bewegingen van hun opponenten niet. Het huidige links heeft geen visie op technologie, het lijkt erop dat ze er na Marx en Althusser nooit meer over hebben nagedacht. De bron van economisch en sociaal onrecht ligt besloten in een verkapt lijfeigenschap en de instrumentalisering van het menselijk lichaam in de industriële revolutie.Linkse politieke partijen moeten de toekomst bevechten terwijl ze onrecht uit het verleden ongedaan moeten maken en lopen daardoor altijd achter de feiten aan. Het ontbreekt hen daarom ook aan een toekomstgerichte visie op samenhang aangezien ze zich maar tot één (SP) of twee (GroenLinks) ecologieën beperken. Dit verklaart het verlies aan relevantie en aanhang in een steeds complexer en technologisch wordende wereld. Vakbonden raken geïsoleerd en activistische organisaties die opkomen voor de aarde, tegen racisme, voor gender gelijkheid, vrouwenrechten of klimaat gerechtigheid, voeren actie in veelal maar één van de minstens drie ecologieën. De mens zelf, als concept, en de menselijke geest is buiten beeld geraakt. Vaak komt het begrip kapitalisme niet eens meer voor in de analyse laat staan op de pamfletten. Activistische organisaties die sociale massa media technologie gebruiken om gehoord te worden weten niet waar ze mee bezig zijn.

11. Politiek is ecologiebeheer

SOOOS is de zender van het drievoudig SOS, het noodsignaal in morsecode. Wij lijden met zijn allen schipbreuk en roepen op om niet één O, niet twee OO, maar om drie OOO ecologieën te redden en te vernieuwen. Dit vergt een ecologiebeheer dat het vermogen tot menselijke rijkheid en variatie - met zichzelf, met anderen en met de leefomgeving - onder de loep neemt. Het beheer zet in op variatie, op beweging, op worden en niet op zijn. SOOOS stelt een aantal gebieden voor waarbij dit ecologiebeheer essentieel is.

Verdiepingen

Onderstaand links naar enkele verdiepingen op SOOOS. Deze zijn in ontwikkeling en dienen als repository voor de tien uitgangspunten hierboven.

- Homogenisering

- SOS in de drie OOO ecologieën

- De drie instructies van Guattari

- Programma SOOOS (in ontwikkeling)

- Revolutie der Begrippen

- Geleide gelijkheid (in ontwikkeling)

- Oefenen (in ontwikkelen)

- Inspiratie voor SOOOS

- Sluit je aan

Homogenisering en gelijkschakeling

Het wordende karakter van de menselijke natuur en van technologie werken al duizenden jaren op elkaar in. De algehele neiging van technologie is meer ordening, meer homogeniteit en minder variatie. In het laatkapitalisme wordt de samenhang en rijkheid van de drie OOO ecologieën verder aangetast: minder ideeën, minder solidariteit en rijk verband en minder soortelijke variatie. Dit weerspiegelt zich in de cascade van catastrofes en crises: van klimaat, sociale en economische ongelijkheid, democratie, massamedia en technologie dystopie. Door digitale massamediale technologie wordt de rijkheid van de menselijke geest en de vitaliteit van het sociale lichaam verder afgebroken.De samenhang tussen mens, maatschappij en milieu, de drie ecologieën, herstellen vormt de enige bescherming tegen de crises die de komende jaren nog harder zullen toeslaan met nog grotere ongelijkheid, verdeeldheid, verstrengelde crises en met geweld tot gevolg. Het leven moet tegen deze afbraak worden beschermd.Extreem-rechts in Nederland en in Europa in combinatie met de totalitaire ontwikkeling van de VS, Rusland en China; dat is het voorland van de EU. Het wordt niet beter, het wordt erger. In deze landen is de menselijke geest, de sociale en culturele gemeenschap en de leefomgeving vervuild en aangetast door hyperkapitalisme, totalitarisme en door ongebreidelde technologie verstrengeld met massamedia.De drie ecologieën werken op elkaar in: onverbiddelijk negatief wanneer de samenhang ertussen verdwijnt en positief wanneer deze zich kunnen ontplooien waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Europa kan het continent worden waar de menselijke geest, de sociale gemeenschap en de leefwerelden van alle organismen in samenhang worden geleefd.

SOOOS

SOS in de drie OOO Ecologieën

1. Het is SOS voor de menselijke geest en ideeën, deze raken steeds meer gelijkgeschakeld met steeds minder handelingsvermogen als gevolg. Door het volgen van het ideaal van consumptief geluk en van technologisch gemanipuleerde aandacht leiden steeds meer mensen aan verminderde levenskracht en afname van agency. Politiek staat niet alleen ver van de burger, de burger staat ook ver af van zichzelf en diens milieu. Ook als dat realiseren ‘I rather prefer not to’ betreft. Lees meer over de ecologie van de geest2. Het is SOS in de sociale, economische en culturele gemeenschap door oneerlijke verdeling en verhoudingen aangejaagd door splijtende technologie. In de EU regeert nog het oude kapitaal en moet het democratische proces het politieke proces nog gaan besturen. In alle domeinen draagt nu de zwakste de zwaarste lasten en worden mensen tegen elkaar uitgespeeld. Kapitaal zoekt onderkomen en parasiteert in publieke domeinen. Sociaal is gekaapt door Tech en wordt nu misbruikt om de enkeling te verzwelgen door de groep en de meute. SOOOS haalt de ware socius en gemeente terug. Ook bondgenoot zijn van jezelf valt daaronder.3. Het is SOS voor hoe de mens zichzelf begrijpt in de relatie tot de eigen leefomgeving en de leefomgevingen van alle organismen. Alle organismen leven in een eigen umwelt maar in de umwelt van de mens zijn alle andere umwelten en hulpbronnen toegeëigend. Dat slaat nu op het leven, op de variatie en de rijkheid ervan terug. In nederland is ‘natuur’ teruggebracht tot wat door natuurorganisaties wordt beschermd, de rest valt ten prooi aan monoculturele en vervuilende landbouw en aan mobiliteit. De leefomgeving is van één met het organisme, beleid geworden. de ingenieurcultuur brengt ook hier ordening en verval.Blunt gezegd verwaarloost de mens zichzelf en alle andere organismen in alle drie OOO ecologieën. Iedere andere politieke beweging rekent één O of maximaal twee OO tot hun uitgangspunten. Dat is oude politiek waarna in het proces van herbalancering de ontbrekende tweede en derde ecologie via ongelijkheid, hebzucht en onrechtvaardigheid worden aangevuld. hoe minder O’s in beheer zijn in een politieke of maatschappelijke beweging hoe meer vervuiling van verschillende aard daardoor wordt aangezogen.

De drie OOO instructies van Guattari

Félix Guattari (1930-1992) was een Franse psychoanalyticus, filosoof en activist. Zijn leven lang heeft hij als therapeut gewerkt op 'La Borde', een psychiatrische kliniek die hij mede heeft opgericht. Guattari is vooral bekend geworden door de boeken die hij samen met Gilles Deleuze heeft geschreven.Aan het eind van zijn leven schrijft hij 'De drie ecologieën' (1989) waarin Guattari, je moet het lezen om het te geloven, Donald Trump naar voren schuift als voorbeeld hoe de drie ecologieën samenhangen en wat er gebeurt wanneer deze ecologisch vervuild raken; in zijn voorbeeld door Trump's racistische huizenmelkerij. Aan het eind van het boek geeft hij drie ultrakorte instructies hoe de drie ecologieën te begrijpen en hoe er mee om te gaan zodanig dat deze als bron van leven en verandering kunnen dienen. De drie instructies zijn het panacee tegen gelijkschakeling en homogenisering.- een ontluikende subjectiviteit
- een constant muterend sociaal lichaam
- de leefomgeving in een proces van heruitvinding
Guattari gaat dieper in op de condities waaronder een 'organisme ín de leefomgeving' het best gedijt. Deze drie instructies laten de innerlijke duurzaamheidstructuur van de drie ecologieën zien. Van de mentale, sociale en omgevingsprocessen en hoe deze drie kunnen dienen als een leidraad in deze hachelijke tijd.De drie instructies staan diametraal op de geest van onze tijd. het is een anti-fascistisch pamflet. Deze drie instructies staan diametraal tegenover specialisatie en verkokering, frontaal tegenover mentale afvlakking, tegenover racisme en deze drie verzetten zich tegen de homogenisering door massamedia of het huidige landbouw- en natuurbeleid. Ontwaken, in beweging brengen, het wordende, omkeren, muteren, tegen homogenisering, tegen gelijkschakeling. Voor vrije gender identiteiten, ook deze weer vrijhouden en niet willen vastzetten. Ze zijn massief tegen identiteitspolitiek omdat culture wars de materiële omstandigheden niet willen veranderen en daardoor de powers that be buiten beeld blijven.SOOOS komt op voor alles waar het politieke bedrijf en de massamedia, de cultuursector, het sectorale van de wetenschappen en de werelden van Tiktok, Twitter en Facebook zich vanaf hebben gekeerd.

Dwarsverbonden programma
(in ontwikkeling )

1
SOOOS is democratisch, transnationaal en komt daar voor uit. De onderwerpen die de menselijke leefwereld betreffen hebben een lokale en een globale dimensie. Daartussen zit de natiestaat en andere bestuurswerkelijkheden. Lokaal kent wel, maar globaal kent geen democratische vertegenwoordiging. Deze asymmetrie moet door transnationale instellingen als de EU worden ondervangen.
Om te beginnnen stelt SOOOS de EU boven de natiestaat. Ook omdat de natiestaat, doordat daar alleen de nationale droom heerst, steeds meer het platform wordt voor ressentimentele krachten. De EU moet daarom radicaal democratisch worden. Voor landen in de EU die dwarsliggen op de rechtsstaat en democratie heffen we het vetorecht op.SOOOS herwaardeert laagbetaald werk door vermogen te belasten, successierecht te verhogen en door belasting op financiële (micro) transacties. SOOOS vecht tegen de flexibilisering van de arbeid en de onrechtvaardigheid hiervan die direct in verband staat met de voordelen voor bedrijven, SOOOS stimuleert het herorganiseren van werkenden in vakbonden.SOOOS wil een echte volksbank opzetten en daarmee de bankensector marginaliseren.SOOOS is voor publiek en gratis ov.SOOOS wil onnadenkendheid tegengaan: tabak onbetaalbaar maken, hoge boetes op milieuvervuiling, ook voor consumenten, en energieverspilling tegengaan. Geen fossiele Formule 1 als symbool.SOOOS staat voor hervorming van de woningmarkt via de afschaffing van de hypotheekrente, afgedwongen sociale woningbouw, macht aan woningbouwverenigingen met bewonersdemocratie, en is voor bouwen op het water, mede om grondspeculatie tegen te gaan. SOOOS kiest voor kwaliteit in de zorg, gelijkheid in gezondheid, een volksverzekering en is tegen publieke massamedia en tegen massa mediale monopolies.SOOOS is voor de maatschappelijke dienstplicht.SOOOS is anti-fossiel en propageert de ontwikkeling van groene waterstof, boven alles om dit te bereiken, en is niet tegen kernenergie. SOOOS is voor goed en eerlijk voedsel, de rest moet zwaar belast. SOOOS pleit voor breed, diep en rijk onderwijs waarin individuele expressie gelijk op moet gaan met sociale inbedding, nu domineert de laatste. Diep lezen en patroonherkenning moet tot basiskennis gaan behoren.SOOOS bant de privatisering en speculatie in publieke domeinen uit.SOOOS verzet zich radicaal tegen de dierindustrie en de afbraak van de leefomgeving die daarmee gepaard gaat. Agro-industrie moet terug ambachtelijk worden via BTW, vleestax en uitkoop en door investeringen in eiwit vervangers. Wageningen moet om, en op afstand komen van het agro-industrieel complex en leidend worden en kennis wereldwijd verspreiden.SOOOS eist een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen die alle leefomgevingen aantasten. Grondstoffen voor veevoeder moeten aan de EU grens belast gaan worden. Aan de agro-transitie moeten de agro-industriële grootverdieners meebetalen.SOOOS pleit ervoor dat het mogelijk moet zijn dat mensen die ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd kunnen doorwerken. Mensen die nooit zwaar lichamelijk werk hebben hoeven verrichten moeten niet op een vaste leeftijd hoeven te stoppen met werken.

2
Bij SOOOS krijgen kinderen alle aandacht: dat wil zeggen het best mogelijke onderwijs, een toekomstgerichte politiek, geen korte termijn concessies, verbod van op kinderen gerichte commercie, regulering op sociale media (vergelijk het met mentale vervuiling en lichamelijke verwaarlozing).
SOOOS pleit ervoor om in het onderwijs het begrip en denken over identiteit om te buigen naar individuering. Daarmee wordt het statische zijn/being vervangen door worden/becoming. De mens voor wie het wordende centraal staat is minder gevoelig voor commerciële beïnvloeding en voor verdelende krachten, als sociale groepen en technologie, die zich altijd op 'statische' identiteit richt. Het wordende, als principe, sluit ook aan op diepe wetenschappelijke inzichten uit de biologie, de moderne natuurwetenschappen en sluiten naadloos aan op kritische en feministische theorie.SOOOS maakt zich hard voor het in de wereld brengen van het inzicht organisme = leefomgeving. Voor jonge organismen is dat nog wie ze zijn, de menselijke ouderen doen hun best zich ervan te bevrijden. Via kennis, via artistiek handelen, via ambacht en via concentratie en meditatie ervaren mensen hoe het mentale en het fysieke met elkaar zijn verbonden. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van dwarsverbondenheid en persoonlijk handelingsvermogen.SOOOS is antiracistisch. Wij zijn daarbij geïnspireerd door de zwarte mensenrechten-, de sociale en de vrouwenbeweging. Recent hebben Barbara en Karen Fields ons de ogen verder geopend: "The practice of racism produces the illusion of race". Deze manier van kijken is sterk sociaal materieel en is een ijzersterke kortsluiting om anders, fundamenteler, sociale ongelijkheid te analyseren en te bestrijden.SOOOS is voor EU militaire basisveiligheid onder de voorwaarde van regulering van de Europese wapenindustrie.SOOOS staat op voor immigratie en uitwisseling waarbij verdragen met andere staten kunnen helpen dit te reguleren. De uitbuiting van de Global South leidt ertoe dat het noorden migratie mogelijk moet maken en laten aansluiten op de behoefte aan arbeid en kennis. Uitwisselingsprogramma's moeten de ideologische strijd over immigratie uitdoven.Natiestaten hebben andere staten uitgebuit en doen dat nog steeds: er zal wereldwijd meer financiële solidariteit moeten worden getoond. Dit is een onderdeel van de postkoloniale verwerking.We zijn tegen door de VS gestuurde sociale massa technologie, voor plurale wetenschap, voor gelijkheid van alle mogelijke gender identiteiten en relaties en SOOOS verzet zich tegen identiteitspolitiek om ideologie geen kans te geven.SOOOS is zelf een wordend product van kunst, cultuur en experiment en van de doordringing ervan in alle domeinen. Het domein van cultuur is veel te weinig 'wordend', is niet op 'becoming' gericht en laat zich leiden door de kapitalistische ideologie van 'identiteit'. Veel cultuur producties richten zich hier op, daar zitten ook de fondsen, en fondsen lopen altijd achter het kapitaal aan. Ook in de cultuur zou het begrip individuering, het permanent proces van in het zijn komen, de sector enorm kunnen vernieuwen en daarmee kunnen uitbreken uit de dominante en beperkende ideologie.SOOOS stimuleert beweging en sport, ook geestelijke sport, want in beweging blijven is de meest wordende houding en is belangrijk voor variatie en diversiteit.SOOOS blokkeert technologische toepassingen die de socius bedreigen: de collectieve gemeenschap is geen businessmodel.

3Geleide gelijkheid (in ontwikkeling)SOOOS introduceert het principe van ‘geleide gelijkheid’. Hiermee geven we aan een vage belofte of ideaal als gelijkheid concreet handen en voeten. Historisch opgedaan voordeel, als voorbeeld, wordt herverdeeld om het toen aangedane onrecht en de diverse hedendaagse problemen die eruit voort zijn gekomen aan te pakken. Tijd was in het voordeel van vroeg-kapitalisten, de negatieve gevolgen hiervan die ons nu belasten, zullen alsnog worden gecrediteerd, waaronder geaccumuleerd kapitaal in bedrijven, vermogen en privileges.SOOOS pleit voor extra belasting op iedere financiële transactie. belastingen op vermogen worden sterk verhoogd en die op arbeid fors verlaagd.SOOOS wil koloniaal onrecht en uitbuiting financieel compenseren en stelt een Europees fonds voor. Schulden kunnen hierdoor worden weggestreept. In dit radicale proces van dekolonisatie, dekolonisatie van de geest en van de gemeenschap, komt alle verborgen onrecht, vervuiling en trauma boven water.SOOOS voorziet een multipolaire wereldorde waarbij Afrikaanse landen verder zullen worden geëxploiteerd. Europa moet een bondgenootschap met de Afrikaanse unie sluiten om welvaart terug te geven, en om Europa samen met Afrika te ontwikkelen. De gevolgen van de opwarming van de aarde moeten naar draagkracht en verantwoordelijkheid worden verdeeld.

Sluit je aan bij SOOOS

EEN REVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN

Een revolutie van de begrippen die onze tijd in hun greep heeft is noodzakelijk.- Allereerst het mens-begrip, dat voor de uitwassen van onze tijd verantwoordelijk is: het misbegrip wie en wat de mens is, hoe deze zichzelf in de wereld begrijpt leidt tot de excessen die we om ons heen zien. Het afwisselend gebruik van mens, men en mensheid leidt tot grote misverstanden, zeker waar het verantwoordelijkheden betreft tussen individuele, collectieve en bewust ongeadresseerde belangen en betrokkenheid. 10% van de mensheid is maar verantwoordelijk voor de totale klimaat verandering en hier weer veel minder dan 1% van verrijkt zich ermee. Het misbegrip van de mens is dus niet moreel of een ethische zijnsvraag maar vooral een kennisprobleem. Een probleem van topologische sluiting: wat is een entiteit zonder context? De eenheid van overleving in Darwins evolutietheorie bijvoorbeeld blijkt niet de soort of een familietak, zoals Darwin stelt, maar het organisme ín de leefomgeving. Het dualisme van entiteit en context bestaat biologisch en ecologisch niet. Wanneer de mens dus de eigen soort als eenheid van overleving beschouwt zonder zichzelf als organisme ín de leefomgeving te begrijpen, zal ze ongewild, door kennisgebrek, zichzelf vernietigen. En daar is ieder druk mee doende.- Het begrip Umwelt opnieuw introduceren helpt enorm: ieder organisme heeft een eigen Umwelt waarin het functioneel en perceptueel beweegt, in een eigen tijd en ruimte. Het begrip Umwelt werd in 1934 ontwikkeld door Jakob von Uexküll.
De Umwelt van de mens domineert echter de Umwelten van alle andere levende organismen.
- De nationale staat heeft zijn langste tijd gehad, het is achterhaald, veroorzaakt ressentiment en trekt geweld aan. Extreem-rechts verschuilt zich erachter: de natiestaat, met nationale politiek waar de uitdagingen globaal zijn, leidt eerder tot conflict, gevaar en kwetsbaarheid, dan dat het nog veiligheid biedt. De Europese Unie, indien het een verbond tussen mensen is, heeft de toekomst. In haar overlevingsstrijd heeft de natiestaat de afgelopen decennia nagelaten het contract tussen burger en de natiestaat, loyaliteit in ruil voor veiligheid, na te komen. De veiligheid die ze biedt blijkt alleen lichamelijk; de aantasting van de geest en van het sociale lichaam door massamedia en technologie, door een vertegenwoordiging en de hegemonische bevestiging van machtige staten als de VS, valt daar blijkbaar niet onder. Juist wat deze krachten aan decompositie leveren – mentaal, sociaal en kennisverval – werkt nu tegen de soevereiniteit van de oude natiestaten.- De oneerlijke verdeling van de middelen (kapitaal en productiemiddelen), mede aangejaagd door non-territoriale krachten die worden ondersteund door nationale staten, ontneemt mensen de kans te leven in een rechtvaardige samenleving, houdt de bestaande verhoudingen in stand waardoor nooit een gebalanceerde vorm van samenleven kan ontstaan.- Maar, linkse politiek, waarom alleen economisch ongelijke verhoudingen en uitbuiting bevechten, maar de geestelijke en sociale manipulatie door massamediale technologie ongemoeid laten? Deze moet ingeperkt omdat zij op onnatuurlijke wijze de informatie- en communicatieprocessen manipuleert, en die een onwerkelijke voorstelling van het leven geeft. Hierdoor wordt verzet in de kiem gesmoord en zij die opkomen voor eerlijke verhoudingen, ook tussen mensen en andere organismen, worden geïsoleerd.- Identiteit, waarnaar eenieder op zoek lijkt te zijn, biedt een slagveld in het heden maar geen toekomst. Identiteit als drager van het 'zijn' - het zijnde wordt bestookt door het kapitalisme en door massa technologie - ontneemt het 'wordende' karakter van het menselijk leven alle zuurstof. Het wordende beweegt, verandert, past zich aan en neemt afstand, en is daardoor veel minder gevoelig voor commerciële exploitatie, en het draagt zorg voor de toekomst. Dat is waarom identiteit van 'zijn' wordt gewaardeerd boven de natuurlijke zijnsmodus.- Hoe kan politiek zorgen dat mensen niet afhankelijk van politiek worden? Aan deze afhankelijkheid ontlenen politieke bewegingen hun bestaansrecht maar op de verkeerde gronden.- De belangrijkste vraag waarover het minste begrip bestaat: waarom verlangen mensen naar wat hen onderdrukt? Politiek moet zich deze vraag stellen omdat deze prioriteit geeft aan wat onhoudbaar blijkt en alleen tot afname van diversiteit en tot geweld zal leiden.Daarom moet linkse politiek niet als vanouds vanuit één ecologie vertrekken, sociaal maatschappelijk zoals de SP en PvdA, niet van twee ecologieën zoals GroenLinks en de Partij voor de Dieren zegt te doen, sociaal en milieu, maar werken aan de drie ecologieën, dus inclusief de menselijke geest, die door de bewustzijnsindustrie wordt bewerkt. Linkse politiek moet de verbinding en samenhang tussen mentale, sociale, economische, milieu en technologie politiek vormgeven en deze dwarsverbonden boodschap uitdragen. Het ene domein boven het ander waarderen biedt de ruimte aan uitwassen en uitstulpingen.De invloed en bewerking van Big Tech op de vormgeving van de samenleving, wat het speerpunt van linkse politiek is, ontbreekt nu volledig. Dit laatste is pijnlijk omdat de mens de afgelopen 25 jaar individueel en collectief succesvol is geatomiseerd, gemanipuleerd en het gemeenschappelijke is gemarginaliseerd. Moderne technologie speelt gemeenschappen tegen elkaar uit waardoor collectief en individueel handelingsvermogen is verdwenen en sociaal en politiek verzet stagneert.

Resumé SOOOS
In het laatkapitalisme neemt de menselijke variatie, de collectieve beweeglijkheid en het telkens opnieuw begrijpen van het milieu af. Conflicten en uitwassen nemen toe: perverse ongelijkheid, uitstoting en armoede, privaat eigendom gemaakt van wat in de kern publieke diensten zijn, het agro-industrieel complex die de leefomgeving vernietigt, de natiestaat als burcht en vrijplaats voor mentale dakloosheid, identiteit en innovatie als fake strohalmen, controle en beheersing door technologie, de burger tot investeerder verleid, vervuilende sociale massamedia, de verdwenen publieke ruimte, onderwijs kind-volgsystemen, groepsdruk ten koste van individueel handelingsvermogen, achteloze omgang met wat geen aandacht opeist en zich in de periferie ophoudt, eenzaamheid, depressie en vervreemding onder jongeren en vrouwen in het bijzonder, consumptie tegen de verveling en een onmenselijke dierenindustrie. Op de achtergrond van massamedia, racisme, populisme en totalitarisme staat, als altijd, het kapitaal opgesteld.
Links is de afgelopen decennia de weg kwijtgeraakt en komt niet meer op voor realiseren van haar doelstellingen. Hierdoor worden mensen niet beschermd tegen de afbraak, de leegte en de lelijkheid door rechtse politiek in het laatkapitalisme. deze politiek is verantwoordelijk voor de cascade van catastrofes en crises in de leefwerelden. En omdat het niet beter maar het alleen maar erger zal worden: SOOOS, driemaal S.O.S..SOOOS brengt nieuwe linkse politiek bijeen ten behoeve van de samenhang tussen mens, maatschappij en milieu en om deze tegen de huidige technologie te beschermen. De drie O's in SOOOS staan voor de drie ecologieën mens, maatschappij en milieu. Door deze ecologieën van elkaar te scheiden wordt aan het kapitalisme de ruimte geboden, door technologie ondersteund, om mensen van zichzelf, van elkaar, van andere organismen en van de aarde te vervreemden.Linkse politiek die mensen deze samenhang onthoudt, en alleen aan de economische ongelijkheid werkt, ontneemt burgers effectief het vermogen om de wereld dwarsverbonden te ervaren en te begrijpen en de eigen positie daarin vorm te geven. Nu blijven mensen afhankelijk van politieke partijen die het eigenbelang dienen, door een deelbelang voorop te stellen.SOOOS is een politieke netwerkpartij en een activistische beweging, waarin andere politieke partijen, vakbonden, milieuorganisaties en kunstenaarsinitiatieven en filosofen kunnen participeren. In deze brede configuratie doorbreekt SOOOS de bestaande politieke kaders. SOOOS breekt ook een lans voor wetenschap die dwarsverbindingen zoekt en samenhang stimuleert.SOOOS komt op voor de rijkheid van de menselijke geest. Dit lijkt politiek irrelevant en vaag maar het is essentieel. Deze dimensie is niet alleen de bron van de huidige biologische en culturele rijkheid, die nu afneemt, maar deze brengt ook toekomstige variatie, diversiteit en mogelijkheden voort.

OEFENEN (IN ONTWIKKELING)

SOOOS roept op om in alle domeinen de dwarsverbinding te zoeken en om te gaan oefenen. Niet om te leren, maar om te wennen en gewoon om alvast te beginnen. SOOOS strijdt tegen homogenisering, monocultuur en roept op de eigen leefwereld opnieuw te verkennen. De samenhang tussen de drie OOO ecologieën is hiervan afhankelijk.

SOOOS

ONDER: PAMFLET TEGEN DE NEDERLANDSE AGRO-INDUSTRIE (JUNI 2022)

SOOOS
SOOOS

ONZE INSPIRATIE

SOOOS is geïnspireerd door een groot aantal mensen. Enkelen verdienen bijzondere vermelding. We ontlenen het begrip 'de drie ecologieën' aan Félix Guattari (1989) en verbinden deze met 'de vraag naar de techniek' van Martin Heidegger (1953). Voor de leefwerelden van alle organismen putten we inspiratie bij Von Uexküll (1934), Gregory Bateson (1972) en Jesper Hoffmeyer (1998). Rosi Braidotti, Chibber, Haraway, Marx, Spinoza, Wolfe en Zizek inspireren om de achterkant van ideologie en het (sociaal) materialisme te verkennen. Dr. Martin Luther King jr. ging ons voor met zijn 'Three evils of society'. Merleau-Ponty (1945) herinnert er ons aan dat ons lichaam en onze waarneming van de wereld niet van elkaar gescheiden zijn. Karen en Barbara Fields brachten ons op het denkspoor hoe ideologie en racisme met elkaar zijn verbonden; een route om meer sociale ongelijkheid te analyseren. Chomski maar ook Searle houden ons wakker door een regelmatige inname ervan. Gilbert Simondon leert ons als kunstenaar, de psyche en het collectieve verbonden, hoe het individu niet statisch is en identiteit wezenlijk dynamisch is en hoe deze in beweging blijft. Als kristallograaf en jarenlang op een steenfabriek gewerkt maakten zijn voorbeelden van individuering grote indruk. Individuering sluit perfect aan op Gilles Deleuze, Félix Guattari en op Michel Foucault. Joseph Beuys (1921-1986) toont aan dat het de taak van de kunstenaar is de drie (en meer) ecologieën met elkaar te verbinden. En om kunst alleen in de uitgebreide versie ervan te bedrijven en begrijpen. Hij was mede-oprichter van de Duitse Grünen, die nu meeregeren in het Duitse kabinet. SOOOS ontstond op de drempel (17 maart 2022) van zijn 100e geboortejaar. Lopend met Rocco door het Diemer Bos.Dit is ook het jaar waarin onze kleinzoon Felix is geboren, een nazaat van Joop den Uyl. 'Uitzicht en inzicht' (teksten 1947-1978) vormen een eyeopener hoe weinig en hoe veel er intussen is veranderd en het geeft een actuele inleiding in de sociaal-democratie.Als laatste heeft Piet van Staveren, vader en schoonvader, ons voorgeleefd wat de mens is wanneer deze zijn hart én verstand volgt en hoe dit tot onverzettelijkheid leidt. Hij vocht als communist tegen sociaal onrecht, tegen het kolonialisme, de oorlog, tegen onderdrukking en verzette zich tegen de waanbeelden van de nationale staat. Hij heeft hiervoor moeten boeten met een jarenlange gevangenisstraf die zijn leven heeft getekend. Het zijn de enkelingen die gezamenlijk iets bewerkstelligen.

SOOOS staat niet op zichzelf. Het vormt onderdeel van een artistiek-politieke kosmologie (vanaf 2020) samen met Gemeente Nieuwe IJssel, een open gemeente waarvan de inwoners oefenen teneinde het menselijk handelingsvermogen te vergroten. Met ANDSTERDAM, Amsterdam als de stad van de drie ecologieën, met GROND, een politiek-artistieke projectruimte en Per~soon, een nieuw organisme dat mens en niet-mens verenigt met een sonisch repertoire en een radicaal politiek programma. Deze kosmologie is sinds 2023 uitgebreid met Technotlogy, een Operating System voor een hybride van niet-technische technologie en kunst.Een selectie van het werk van Johannes Bongers is te vinden op Boolean Works.SOOOS is een beweging waarbij je je kunt aansluiten. SOOOS publiceert niet op sociale massamedia.

SOOOS

SLUIT JE AAN

EN SOOOS houdt je op de hoogte.© SOOOS 2024. All rights reserved. SOOOS is een initiatief van Stichting Nieuwe IJssel

DANK JE

We houden je op de hoogte

Initiatieven van Stichting Nieuwe IJssel: SOOOS © 2024, ANDSTERDAM © 2024, Per-son © 2024, Per-soon © 2024, Gemeente Nieuwe IJssel © 2024. All rights reserved.