SOOOS
SOOOS

17 - 03 - 2022
Het ligt in de lijn van Marx en van activisten om de wereld en de rol van de mens daarin niet langer te interpreteren omdat het er nu op aankomt de wereld te veranderen. Er is geen tijd meer te verliezen. Van interpretaties naar handelen, van denken naar doen. Maar onze wereld is juist dramatisch veranderd door handelen zonder na te denken. Onwetend, en tegen beter weten in, is de menselijke wil aan de wereld opgelegd. Hieruit ontplooien zich onder onze ogen de crises van klimaat, perverse ongelijkheid, afname van variatie en van alle soorten diversiteit, democratie en totalitarisme, de BigTech dystopie en telkens nieuwe uitwassen en verstrengelingen. Het is hoog tijd om de wereld te leren begrijpen met onszelf erin, in relatie tot het eigen bewustzijn en dat van alle organismen en, hoe moeten we technologie begrijpen en beteugelen? Van doen naar denken.
Hoe nu de strijd om prioriteit tussen doen en denken met elkaar te verbinden om verandering vorm te geven? Hierop reflecterend ontwerpt SOOOS een nieuwe linkse politiek.

SOOOS

SOOOS roept op tot driemaal S.O.S en tot een nieuw bondgenootschap (socius) voor DE RIJKHEID EN samenhang tussen mens, maatschappij en milieu en stelt een radicaal nieuw technologiebegrip voor.SOOOS HEEFT een SOUNDLOGO waarin SOOOS in Morse-code DOORKLINKT.

SOOOS

SOOOS is een politiek-artistiek geschenk aangeboden aan de linkse partijen in Nederland, Europa en wereldwijd. SOOOS IS ONTWIKKELD DOOR JOHANNES BONGERS. BONGERS IS KUNSTENAAR, VOORHEEN TECH FOUNDER, EN MEDEOPRICHTER VAN GEMEENTE NIEUWE IJSSEL, ANDSTERDAM EN VAN ANDERE POLITIEK-ARTISTIEKE WERKEN.OP DEZE WEBSITE VIND JE DE UITGANGSPUNTEN, VERDIEPINGEN EN HET PROGRAMMA EN JE KUNT JE AANSLUITEN BIJ SOOOS.

SOOOS
SOOOS

AANLEIDING EN RESUMÉ

10 UITGANGSPUNTEN

VERDIEPINGEN EN PROGRAMMA

DIRECTE AANLEIDING
DE DIRECTE AANLEIDING VOOR SOOOS ZIJN DE FUSIEGESPREKKEN TUSSEN DE PVDA EN GROENLINKS EN, NIET ZICHTBAAR VAN BUITENAF, DE VORMING VAN EEN NIEUWE SOCIALISTISCHE PARTIJ NADAT DE SP EEN GEËNGAGEERD DEEL VAN HAAR AANHANG UIT DE PARTIJ HEEFT GEZET. WE HOOPTEN DAT IN DEZE POLITIEKE PROCESSEN DE BELANGRIJKSTE CONTRADICTIES VAN ONZE TIJD TER TAFEL ZOUDEN KOMEN.
- WAAROM ECONOMISCH ONGELIJKE VERHOUDINGEN EN UITBUITING BEVECHTEN, MAAR TEGELIJKERTIJD DE GEESTELIJKE EN SOCIALE MANIPULATIE DOOR MASSAMEDIALE TECHNOLOGIE ONGEMOEID LATEN. DE VERVREEMDING EN APATHIE, HET AFNEMENDE HANDELINGSVERMOGEN VAN INDIVIDU EN COLLECTIEF BREEKT HET VERZET EN ONTNEEMT DE LEVENSLUST.
- HOE KAN POLITIEK ZORGEN DAT MENSEN ER NIET VAN AFHANKELIJK WORDEN? HIERDOOR ONTLENEN POLITIEKE BEWEGINGEN BESTAANSRECHT OP DE VERKEERDE GRONDEN.
- EN DE BELANGRIJKSTE VRAAG: WAAROM VERLANGEN MENSEN NAAR WAT HUN UITEINDELIJK ONDERDRUKT?
SOCIALISTEN MOETEN NIET ALS VANOUDS VANUIT ÉÉN ECOLOGIE VERTREKKEN, ZOALS DE SP EN PVDA, NIET VAN TWEE ECOLOGIEËN ZOALS GROENLINKS WIL DOEN, SOCIAAL EN MILIEU, MAAR WERKEN AAN DE DRIE ECOLOGIEËN, DUS INCLUSIEF DE MENSELIJKE GEEST, DIE DOOR DE BEWUSTZIJNSINDUSTRIE WORDT BEWERKT. ECONOMISCHE POLITIEK MOET VANAF NU ALTIJD OOK MENTALE, SOCIALE, MILIEU EN TECHNOLOGIE POLITIEK ZIJN.IN DE GESPREKKEN EN DOCUMENTEN EN REACTIES VAN BUITENAF (HET LOOPT ALLEMAAL NOG) ONTBREEKT EEN ACTUELE ANALYSE OVER DE SAMENHANG TUSSEN DE HUIDIGE CRISES, HET BEGRIP TECHNOLOGIE ONTBREEKT VOLLEDIG EN ER WORDT MET GEEN WOORD GEREPT WAAROM DE BURGER / CONSUMENT TEGEN HET EIGEN BELANG IN HANDELT. IN DE GESPREKKEN SPEELT DE SAMENHANG TUSSEN DE MENTALE, SOCIALE EN MILIEU CRISIS GEEN ROL, TERWIJL DE SAMENHANG DAARTUSSEN HETGEEN IS DAT HET KAPITALISME MET GROOT SUCCES VERNIETIGT. BIJ ZOWEL PVDA/GROENLINKS ALS DE EX-SP DOMINEERT HET COLLECTIVISTISCH MENSBEELD EN SPEELT DE INDIVIDUELE MENS EN DE MENSELIJKE GEEST EN HOE DEZE WORDT BEWERKT DOOR DE BEWUSTZIJNSINDUSTRIE, GEEN ENKELE ROL. DE INVLOED VAN BIGTECH OP DE BEWERKING EN DE VORMGEVING VAN DE SAMENLEVING, SPEERPUNT VAN LINKSE POLITIEK, ONTBREEKT OOK VOLLEDIG. DIT LAATSTE IS OPVALLEND OMDAT DE MENS DE AFGELOPEN 25 JAAR ZOWEL INDIVIDUEEL ALS COLLECTIEF SUCCESVOL IS GEATOMISEERD, GEMANIPULEERD EN GEMARGINALISEERD. DE WERKENDEN VAN VANDAAG KOMEN ALS EERSTE DOOR AI ZONDER WERK. TECHNOLOGIE SPEELT GEMEENSCHAPPEN TEGEN ELKAAR UIT WAARDOOR COLLECTIEF EN INDIVIDUEEL HANDELINGSVERMOGEN IS VERDWENEN EN SOCIAAL EN POLITIEK VERZET STAGNEERT. SOCIAAL IS TOT SOCIAL OMGEVORMD. SOCIALE MEDIA (UIT DE VS AFKOMSTIG) HEEFT WEL DE AANDACHT VAN DE EX-SP SOCIALISTEN: VOOR HOE DE BEWEGING ER SUCCESVOL OP AANWEZIG KAN ZIJN, NIET OM DEZE TE BESTRIJDEN. PVDA/GROENLINKS HOOR JE OOK NIET OVER.WANNEER, UIT URGENTIE GEBOREN, DE GELEGENHEID ZICH VOORDOET OM EEN NIEUWE LINKSE POLITIEKE BEWEGING TE ONTWERPEN ZOUDEN DEZE ONTWIKKELINGEN CENTRAAL MOETEN STAAN. ER WORDT NIET OVER GEREPT.RESUMÉ SOOOS
In het laatkapitalisme neemt de variatie en diversiteit van de mens, de maatschappij en het milieu af en conflicten en uitwassen nemen toe: perverse ongelijkheid, uitstoting en armoede, privaat eigendom gemaakt van wat in de kern publieke diensten zijn, een eindeloze stroom nieuws die de tijd vult, DE LANDBOUW, AANGEVOERD DOOR HET AGRO-INDUSTRIEEL COMPLEX, DIE DE LEEFOMGEVING VERNIETIGT, de natiestaat als burcht en vrijplaats voor mentale dakloosheid, identiteit en innovatie als fake strohalmen, controle en beheersing door technologie, de burger tot investeerder verleid, vervuilende sociale massamedia, de verdwenen publieke ruimte, onderwijs kind-volgsystemen, GROEPSDRUK TEN KOSTE VAN INDIVIDUEEL HANDELINGSVERMOGEN, achteloze omgang met de periferie, eenzaamheid, depressie en VERVREEMDING vooral onder jongeren en bij vrouwen in het bijzonder, consumptie tegen de verveling en een onmenselijke dierenindustrie. Op de achtergrond van massamedia, racisme, populisme en totalitarisme staat, als altijd, het kapitaal opgesteld.
LINKSE POLITIEK HEEFT ZICH DE AFGELOPEN 40 JAAR NIET AANGEPAST AAN DE VERANDERDE OMSTANDIGHEDEN EN EXTREEM GEWORDEN VERHOUDINGEN. LINKS IS DAARDOOR NIET ALLEEN DE WEG KWIJTGERAAKT MAAR LIJKT NIET ECHT GEÏNTERESSEERD IN HET REALISEREN VAN HAAR DOELSTELLINGEN. HIERDOOR WORDEN MENSEN EN ANDERE ORGANISMEN NIET GEHOLPEN EN BESCHERMD TEGEN DE AFBRAAK, DE LEEGTE EN DE LELIJKHEID DOOR RECHTSE POLITIEK IN HET LAATKAPITALISME. DEZE POLITIEK IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE CASCADE VAN CATASTROFES EN CRISES IN DE LEEFWERELDEN, ZOWEL LOKAAL ALS GLOBAAL. ALS ANTWOORD OP DEZE LETHARGIE, INTELLECTUELE EN CREATIEVE LUIHEID EN DE ONGEVOELIGHEID VOOR DE RIJKHEID VAN HET LEVEN, PAST ALLEEN MAAR ALARM. OMDAT HET NIET BETER WORDT EN HET ALLEEN MAAR ERGER ZAL WORDEN: SOOOS, DRIEMAAL S.O.S.SOOOS brengt nieuwe linkse politiek bijeen ten behoeve van de samenhang tussen mens, maatschappij en milieu EN OM DEZE TEGEN DE HUIDIGE TECHNOLOGIE TE BESCHERMEN. De drie O's in SOOOS staan voor de drie ecologieën mens, maatschappij en milieu. DOOR deze ecologieën VAN ELKAAR TE SCHEIDEN Wordt aan het kapitalisme de ruimte geboden, door technologie ondersteund, om mensen van zichzelf, van elkaar, van andere organismen en van de aarde te vervreemden.LINKSE POLITIEK DIE MENSEN DEZE SAMENHANG ONTHOUDT, EN ALLEEN AAN DE ECONOMISCHE ONGELIJKHEID WERKT, ONTNEEMT BURGERS FEITELIJK HET VERMOGEN OM DE WERELD DWARSVERBONDEN TE ERVAREN EN TE BEGRIJPEN EN DE EIGEN POSITIE DAARIN VORM TE GEVEN. NU BLIJVEN MENSEN AFHANKELIJK VAN POLITIEKE PARTIJEN DIE HET EIGENBELANG, DOOR EEN DEELBELANG TE DIENEN, VOOROP STELLEN.SOOOS is een politieke netwerkpartij en een activistische beweging, waarin ook andere politieke partijen, vakbonden, milieuorganisaties maar ook kunstenaarsinitiatieven en filosofen kunnen participeren. In deze brede configuratie doorbreekt SOOOS de bestaande politieke kaders. SOOOS breekt ook een lans voor wetenschap die dwarsverbindingen zoekt en samenhang stimuleert.SOOOS komt op voor de rijkheid van de menselijke geest. DIT lijkt vandaag de dag politiek IRRELEVANT en vaag maar het is essentieel. Deze dimensie is niet alleen de bron van de huidige biologische en culturele rijkheid, die nu dus afneemt, maar deze brengt ook toekomstige variatie, diversiteit en mogelijkheden voort.

SLUIT JE AAN BIJ SOOOS

10 UITGANGSPUNTEN

SOOOS
SOOOS

1. SOOOS IS BONDGENOOTSCHAPPELIJK

SOOOS IS DRIEMAAL S.O.S. en is ook van socius afgeleid DAT IN HET LATIJN BONDGENOOT BETEKENT. BONDGENOOT HEEFT IN TIJDEN WAARIN CRISES MET ELKAAR SAMENHANGEN EN ELKAAR VERSTERKEN EEN NIEUWE INVULLING NODIG. BONDGENOOTSCHAP MOET VANDAAG OPNIEUW GEDACHT WORDEN OMDAT DOOR DE OUDE POLITIEK, WAARIN BONDGENOOTSCHAP EIGEN OF DEELBELANGEN DIENT, ONBEDOELDE NEVENEFFECTEN DAARVAN DE SAMENLEVING ALS GEHEEL KUNNEN TREFFEN. DOOR DE AFWEZIGHEID VAN EEN BONDGENOOTSCHAP TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU HEBBEN DE HUIDIGE CRISES ONDER ONZE OGEN KUNNEN ONTSTAAN. HET BONDGENOOTSCHAP VAN DE MENS ALS DIER MET ALLE ORGANISMEN MOET CENTRAAL STAAN IN HET 'SUBJECT' BEGRIP DAT SOOOS HANTEERT.

SOOOS
SOOOS

NIEUW CONCEPT VOOR DE STAD AMSTERDAM (VOOR DE VIERING VAN AMSTERDAM 750 jaar in 2025)

SOOOS

2. MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU

SOOOS GEEFT VORM AAN EEN NIEUW BONDGENOOTSCHAP, AAN EEN NIEUWE SAMENHANG: HET BONDGENOOTSCHAP TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU. MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU WAS HET ADAGIUM UIT DE '70er JAREN. LINKSE POLITIEK RICHT ZICH VANDAAG DE DAG PRIMAIR OP SOCIAAL (MAATSCHAPPIJ), NU OOK OP KLIMAAT (MILIEU), MAAR DE MENS IS IN HET VERHAAL WEGGEVALLEN. DE SAMENHANG TUSSEN DEZE DRIE ECOLOGIEËN IS VERDWENEN TERWIJL ALLEEN SAMENHANG EN VARIATIE TUSSEN DEZE DRIE EEN WEG UIT DE ZELFVERVREEMDING BIEDT.

SOOOS

NIET ÉÉN MAAR MINSTENS DRIE ECOLOGIEËN

SOOOS IS DE NIEUWE LINKSE ECOLOGISCHE PARTIJ. MAAR SOOOS IS NIET DE PARTIJ VAN SLECHTS ÉÉN O ECOLOGIE, DIE TRADITIONEEL MET GROEN, NATUUR OF KLIMAAT WORDT AANGEDUID, OF VAN TWEE OO ECOLOGIEËN, ZOALS GROEN IN COMBINATIE MET LINKS / SOCIAAL MAAR SOOOS IS DE PARTIJ VAN DE DRIE OOO ECOLOGIEËN. DUS INCLUSIEF DE ECOLOGIE VAN DE MIND, DE MENSELIJKE GEEST, DE WERELD VAN RIJKE IDEEËN EN UITWISSELING.

SOOOS

3. VAN PRIVAAT TERUG NAAR PUBLIEK

DE AFGELOPEN 50 JAAR IS DE GEMEENSCHAP HAAR MEEST FUNDAMENTELE KWALITEIT ONTNOMEN, NAMELIJK IN GEMEENSCHAP INDIVIDUEN EN GEMEENSCHAPPEN ONDERSTEUNEN IN HET REALISEREN VAN DE EIGEN DOELSTELLINGEN. PUBLIEK IS PRIVAAT GEWORDEN, ONDER DE IDEOLOGIE DAT 'ZOIETS ALS GEMEENSCHAP NIET BESTAAT'. MAAR HET WOORD PRIVAAT LAAT, IN REACTIE DAAROP, AAN DUIDELIJKHEID NIETS OVER: PRIVAAT STAMT UIT HET LATIJN WAARIN PRIVARE ROVEN BETEKENT.SOOOS WIL PRIVATE DIENSTEN DIE IN DE KERN PUBLIEK ZIJN WEER TERUG IN PUBLIEKE HANDEN BRENGEN, LIEFST ONDER DE REGIE VAN DE EU.
DENK AAN:
- OPENBAAR VERVOER (GRATIS) EN POSTDIENSTEN
- VOLKSBANK VOOR BURGERS EN TUSSEN BURGERS. HET IS HILARISCH DAT OVERHEDEN BANKEN MOETEN REDDEN OM DAARNA SURPLUS WAARDE AAN ZE TE MOETEN AFDRAGEN.
- OVERHEDEN MOETEN REGIE NEMEN OP ENERGIE EN PRIJZEN. HET GAAT OM AARDSE GRONDSTOFFEN DIE PUBLIEK EIGENDOM ZIJN.
- WONINGBOUWVERENIGINGEN EN SOCIALE WONINGBOUW.
- GRONDSPECULATIE ONMOGELIJK MAKEN OF HOOG BELASTEN
- PUBLIEKE GEZONDHEIDDIENSTEN EN VERZEKERINGEN
- DIGITALE COMMUNICATIE (KENNIS) NETWERKEN: PRIMAIR BLOKKADE VAN IN DE VS EN CHINA GEVESTIGDE BIGTECH. TOEGANG ALLEEN ONDER EU REGELEMENT EN EIGENDOMSRECHT
- PUBLIEKE BLOCKCHAIN SYSTEMEN
- PUBLIEKE OMROEPEN ZONDER COMMERCIE
- OPENBAAR REGISTER VAN ALLE AI SYSTEMEN INCL. ALGORITMES
AANDEELHOUDERSCHAP EISEN WAAR OMVORMING NAAR PUBLIEK NOG NIET WERKT EN COMMISSARISSEN IN DE ONDERNEMINGEN PLAATSEN. ANDERS DE TOEGANG TOT DE PUBLIEKE RUIMTE BLOKKEREN.

SOOOS

4. EEN NIEUW TECHNOLOGIEBEGRIP: PUBLIEKE TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE IS OPIUM VAN HET VOLK. SOOOS propageert een nieuw technologiebegrip. Dat begrip is op twee pijlers gefundeerd. Het eerste is de aard en het homogeniserende, ordenende en regulerende karakter dat aan technologie ten grondslag ligt en dat moet worden bestreden. Open source of andere vormen bieden geen uitkomst zolang ze niet op het karakter ingrijpen. Omvormen van het karakter zal niet meevallen omdat technologie kan worden beschouwd als het wordende van de mens. Filosofen hebben daar over geschreven maar vandaag zien we de fusie van het wordende van de mens en technologie zich in alle omvang ontplooien. De richting en de omvang worden echter sterk gemanipuleerd. Daarom de tweede pijler. Deze betreft het eigendom, degenen die baat hebben bij hoe technologie ingrijpt in mentale, sociale, politieke en economische processen. Ook daarvan wordt aangenomen dat die regie niet valt te beïnvloeden. Wetende dat technologie, in deze omvang en richting pas 25 tot 50 jaar onder ons is en nog duizenden jaren zal blijven voortgaan moeten we nu ingrijpen. SOOOS STOPT MET de aanbidding van het huidige technologiebegrip die leidt tot controle EN gelijkschakeling, die niet op creatie en op de bevrijding uit klemmende systemen is gericht. En SOOOS blokkeert technische systemen die de menselijke geest, het sociale lichaam en die menselijke arbeid als gratis platform en infrastructuur gebruiken. DIE DE MENS TOT LIJFEIGENE EN SLAAF VAN ZICHZELF MAAKT. Het eigendom van technologische kennis- en informatie systemen moet publiek worden. WAAROM?- BIGTECH IS UIT DE VS AFKOMSTIG EN DEZE SLUIT NAADLOOS AAN OP DE EERDERE INVASIE UIT DE VS VAN TV EN ADVERTENTIES NA WO2. De toekomstige technologie van META en VR, als voorbeeld, zal de scheiding tussen het menselijk lichaam en het menselijk bewustzijn verder vergroten waardoor de menselijke geest nog toegankelijker wordt voor manipulatie en annexatie.- MAAR OOK DICHT BIJ HUIS IS HET CRISIS. BIJVOORBEELD IN HET ONDERWIJS WAAR UITGEVERS VIA DATA MARKTMACHT ORGANISEREN. Kinderen, die het onderwerp van kind-volgsystemen zijn, worden mediawijs gemaakt maar worden niet tegen media beschermD. IN IEDERE ANDERE TIJD ZOU DE OVERHEID OPTREDEN TEGEN DEZE VORM VAN KINDERMISHANDELING, HET VERVORMT HUN BEELD VAN ZICHZELF EN DE WERELD en HET IS KINDERARBEID; KINDEREN WERKEN IMMERS GRATIS VOOR COMMERCIËLE TECHBEDRIJVEN.- DE MACHT EN INVLOED VAN BIGTECH OP DE PROCESSEN IN DE SAMENLEVING IS INMIDDELS ZO GROOT DAT POLITIEKE MACHT DAAR BLEEK BIJ AFSTEEKT. ZOWEL DE INHOUD, AI EN REGULERENDE ALGORITMES, ALS INVLOED VAN DE BEDRIJVEN IS ONGEKEND. DE LOBBY ERVAN OVERTREFT ALLES.UITGANGSPUNT VAN SOOOS IS DAAROM OMVORMING VAN HET TECHNOLOGIEBEGRIP. Blokkering en niet toelaten van splijtende technologische toepassingen in de publieke ruimte moet tot het politiek instrumentarium gaan behoren. zoals ook bepaalde chemische bestrijdingsmiddelen, medicijnen of onethische praktijken verboden zijn.

SOOOS

5. ORGANISME = LEEFOMGEVING

THEORETISCH EN EVOLUTIONAIR BIOLOGEN MAKEN DUIDELIJK DAT HET ORGANISME NIET GESCHEIDEN IS VAN DIENS LEEFOMGEVING: ORGANISME = LEEFOMGEVING. HET IS IN DE UITWISSELING TUSSEN DNA (DIGITALE CODE) EN ACTIE (ANALOGE CODE) WAARDOOR ORGANISME EN LEEFOMGEVING MET ELKAAR VERENIGD ZIJN. VERNIETIGT HET ORGANISME DE EIGEN LEEFOMGEVING DAN VERNIETIGT HET ORGANISME ZICHZELF. OOK DE MENS EN DIENS MILIEU ZIJN ONGESCHEIDEN. NATUUR IS DERHALVE EEN FAKE BEGRIP OMDAT HET EEN BUITEN, EEN BUITEN DE MENS SUGGEREERT. DIT BUITEN VERONDERSTELT WEER EEN BINNEN WAAR DE MENS ZICH BEVINDT. EN ZO ZIJN WE UITGEKOMEN OP WAAROM DE MENS, VAN BINNENUIT, DE LEEFOMGEVING ZONDER GEVAAR VOOR HET EIGEN BESTAAN DACHT TE KUNNEN EXPLOITEREN EN VERNIETIGEN.OP DEZE DUBBELE DESTRUCTIE LOOPT HET NU VAST.De leefomgeving van de mens bestaat niet alleen uit de aarde die de mens bewoont maar ook uit de gemeenschappen van de omringende organismen of de ontelbare kolonies microben in het menselijk lichaam. De menselijke leefomgeving bestaat ook uit de rijke ideeën die mensen ontwikkelen en delen, de ideeën waaraan het zich spiegelt en die nieuwe werelden oproept. De leefomgeving wordt ook gemaakt door de zorg die de mens heeft voor andere mensen en organismen en voor de eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Organismen en hun leefomgevingen worden nu gescheiden van elkaar gedacht maar het organisme en diens leefomgeving is één.

SOOOS

6. DE ECOLOGIE VAN DE MENSELIJKE GEEST

"Menselijke subjectiviteit, in al zijn uniekheid, wordt net zo bedreigd als de zeldzame soorten die iedere dag van de aarde verdwijnen". Félix Guattari, 1989DE RIJKHEID VAN DE MENSELIJKE GEEST EN IDEEËN IS DOOR DE HOMOGENISERING VAN MASSAMEDIA, CONSUMPTIE EN DOOR SOCIALE TECHNOLOGIE AANGETAST. HET 'LEVEN' VAN IDEEËN, DE KWALITEIT ERVAN EN DE VERSPREIDEN VAN GOEDE IDEEËN IS VERSTOORD GERAAKT EN LEIDT TOT VERVREEMDING EN TOT EEN EPISTOMOLOGISCHE CRISIS VAN KENNIS EN WAARHEID. DE MENTALE EN SOCIALE GEZONDHEID LIJDT HIERONDER EN BRENGT TOEKOMSTIGE RIJKHEID VAN VARIATIE EN MOGELIJKHEDEN IN GEVAAR.ER IS EEN DIRECTE EN CONTINUE RELATIE EN WISSELWERKING TUSSEN DE VITALITEIT VAN DE MENSELIJKE GEEST, HET MUTEREND VERMOGEN VAN HET SOCIALE LICHAAM EN DE RIJKHEID VAN DE LEEFOMGEVING. HET INDIVIDU VERSCHIUIFT NU VAN EEN AGENT MET HANDELINGSVERMOGEN, NAAR EEN NODE IN EEN NETWERK VAN ECONOMISCHE KRACHTEN. UIT DIT NETWERK ZIEN WE SOLIDARITEIT EN DWARSVERBINDING WEGVLOEIEN WAARBIJ VERVREEMDING, EENZAAMHEID EN DEPRESSIE ACHTERBLIJVEN.IN DE KEUZE VAN SOOOS VOOR HET TRIUMVIRAAT MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU KRIJGT DE MENSELIJKE GEEST EINDELIJK WEER EEN PLAATS IN HET GEHEEL.

SOOOS

7. DE MENS IS OOK EEN DIER

PARTIJ VOOR DE DIEREN HEEFT ONZE SYMPATHIE MAAR DEZE PARTIJ HEEFT GEEN PLAATS VOOR DE MENS. EEN PARTIJ VÁN DE DIEREN ZOU HIERVOOR EEN GOED BEGIN ZIJN. DE MENS ZAL DE DOELEN VAN PARTIJ VOOR DE DIEREN IMMERS MOETEN REALISEREN. WAAROM WEL DE RECHTEN VOOR DE DIEREN DIE MENSEN ZELF NIET MEER HEBBEN?ER BESTAAT NU GEEN BEWEGING OF ACTIVISTISCHE ORGANISATIE DIE OPKOMT VOOR DE RIJKHEID VAN DE MENSELIJKE GEEST. LINKSE POLITIEK HOOR JE HIER NIET OVER: IN DE FUSIEGESPREKKEN TUSSEN PVDA EN GROENLINKS SPEELT DE TOESTAND WAARIN DE MENS VERKEERT EN DE INVLOED VAN SOCIALE MASSAMEDIA TECHNOLOGIE OP HET MENTALE EN SOCIALE GEEN ENKELE ROL. DE MENSELIJKE RIJKHEID EN VARIATIE MOET WORDEN BESCHERMD, OOK TEGEN VERVUILING, OMDAT DE TOEKOMSTIGE RIJKHEID VAN TEKENUITWISSELING HIERUIT WORDT GEVORMD. NU VERARMT ZE EN WORDT ZO MONOCULTUREEL ALS BRANDNETELS EN BRAMEN IN DE STIKSTOFBOSSEN.

SOOOS

8. SAMENHANG EN DWARSVERBONDENHEID

DE MENSELIJKE GEEST / MIND, DE SOCIALE GEMEENSCHAP EN DE AARDE MET ALLE LEVENDE ORGANISMEN – MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU – ZIJN DRIE SCHALEN DIE OP ELKAAR INWERKEN. GAAT HET MIS IN DE ÉÉN, DAN ZIE JE DAT TERUG IN DE ANDER. DE SAMENHANG TUSSEN DEZE DRIE ECOLOGIEËN IS DE BRON VOOR VARIATIE, RIJKHEID en VERANDERING MAAR VORMT OOK DE BASIS VOOR DEMOCRATIE.DE MENS EN DIENS ZELFBEELD, DE WETENSCHAPPEN EN DE KUNST EN CULTUUR LIJDEN AAN DE DICHOTOMIEËN, DE BINARIES DIE DESCARTES EN DE VERLICHTING ONS HEEFT GESCHONKEN. SECTORALE INDELINGEN, VERTICALS, IN- EN UITSLUITINGEN, LICHAAM - GEEST, EN NATUUR - CULTUUR MAKEN EEN DWARSVERBONDEN WAARNEMING EN WERKELIJKHEIDSOPVATTING ONMOGELIJK. IN HET KAPITALISME WORDT VERVOLGENS DE WERELD DOOR EEN PATATSNIJDER GEDUWD EN DE DELEN VAN ELKAAR GESCHEIDEN EN DAARNA KRIJGEN WE DEZE NIET MEER MET ELKAAR VERBONDEN.

SOOOS

9. HOE LINKS STAAT OPGESTELD

LINKSE POLITIEKE PARTIJEN STAAN NIET OPGESTELD OM ZICH TEGEN DE AANTASTING VAN DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU TE VERZETTEN. LINKSE PARTIJEN IN HET BIJZONDER MOETEN DE TOEKOMST BEVECHTEN EN ONRECHT ONGEDAAN MAKEN EN LOPEN DAARDOOR ALTIJD ACHTER DE FEITEN AAN. ZE HEBBEN GEEN TOEKOMSTGERICHTE VISIE OP SAMENHANG AANGEZIEN ZE ZICH MAAR TOT ÉÉN (SP) OF TWEE (GROENLINKS) ECOLOGIEËN BEPERKEN. DIT VERKLAART HET VERLIES AAN RELEVANTIE EN AANHANG IN EEN STEEDS COMPLEXERE WERELD. VAKBONDEN RAKEN GEÏSOLEERD EN ACTIVISTISCHE ORGANISATIES DIE OPKOMEN VOOR DE AARDE, VOOR VROUWENRECHTEN OF TEGEN RACISME, VOEREN ACTIE IN VEELAL MAAR ÉÉN VAN DE MINSTENS DRIE ECOLOGIEËN. EN VAAK KOMT HET BEGRIP KAPITALISME NIET EENS VOOR IN DE PAMFLETTEN.

SOOOS

10. POLITIEK IS ECOLOGIEBEHEER

SOOOS is de zender van HET DRIEVOUDIG SOS, het noodsignaal IN MORSECODE: SaVe Our Souls. WIJ LIJDEN MET ZIJN ALLEN SCHIPBREUK EN ROEPEN OP OM NIET ÉÉN O, NIET TWEE OO, MAAR OM DRIE OOO ECOLOGIEËN TE REDDEN. DIT VERGT EEN ECOLOGIEBEHEER DAT HET VERMOGEN TOT MENSELIJKE RIJKHEID EN VARIATIE - MET ZICHZELF, MET ANDEREN EN MET DE LEEFOMGEVING - ONDER DE LOEP NEEMT. HET BEHEER ZET IN OP VARIATIE, OP BEWEGING, OP WORDEN EN NIET OP ZIJN. SOOOS STELT EEN AANTAL GEBIEDEN VOOR WAAROP DIT ECOLOGIEBEHEER ESSENTIEEL IS.

SLUIT JE AAN BIJ SOOOS

SOOOS

VERDIEPINGEN

ONderstaand links naar ENKELE verdiepingen op SOOOS. DEZE ZIJN IN ONTWIKKELING EN DIENEN ALS REPOSITORY VOOR DE TIEN UITGANGSPUNTEN HIERBOVEN.

- HOMOGENISERING

- SOS IN DE DRIE OOO ECOLOGIEËN

- DE DRIE INSTRUCTIES VAN FéLIX GUATTARI

- PROGRAMMA SOOOS (IN ONTWIKKELING)

- GELEIDE GELIJKHEID (IN ONTWIKKELING)

- OEFENEN (IN ONTWIKKELING)

- INSPIRATIE VOOR SOOOS

- SLUIT JE AAN

HOMOGENISERING EN GELIJKSCHAKELING

HET WORDENDE KARAKTER VAN DE MENSELIJKE NATUUR EN VAN TECHNOLOGIE WERKEN AL DUIZENDEN JAREN OP ELKAAR IN. DE ALGEHELE NEIGING VAN TECHNOLOGIE IS MEER ORDENING, MEER HOMOGENITEIT EN MINDER VARIATIE. IN HET LAATKAPITALISME WORDT DE SAMENHANG EN RIJKHEID VAN DE DRIE OOO ECOLOGIEËN VERDER AANGETAST: MINDER IDEEËN, MINDER SOLIDARITEIT EN RIJK VERBAND EN MINDER SOORTELIJKE VARIATIE. DIT WEERSPIEGELT ZICH IN DE CASCADE VAN CATASTROFES EN CRISES: VAN KLIMAAT, SOCIALE EN ECONOMISCHE ONGELIJKHEID, DEMOCRATIE, MASSAMEDIA EN TECHNOLOGIE DYSTOPIE. DOOR DIGITALE MASSAMEDIALE TECHNOLOGIE WORDT DE RIJKHEID VAN DE MENSELIJKE GEEST EN DE VITALITEIT VAN HET SOCIALE LICHAAM VERDER AFGEBROKEN.DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU, DE DRIE ECOLOGIEËN, HERSTELLEN VORMT DE ENIGE BESCHERMING TEGEN DE CRISES DIE DE KOMENDE JAREN NOG HARDER ZULLEN TOESLAAN MET NOG GROTERE ONGELIJKHEID, VERDEELDHEID, VERSTRENGELDE CRISES EN MET GEWELD TOT GEVOLG. HET LEVEN MOET TEGEN DEZE AFBRAAK WORDEN BESCHERMD.EXTREEM-RECHTS IN NEDERLAND EN IN EUROPA IN COMBINATIE MET DE TOTALITAIRE ONTWIKKELING VAN DE VS, RUSLAND EN CHINA; DAT IS HET VOORLAND VAN DE EU. HET WORDT NIET BETER, HET WORDT ERGER. IN DEZE LANDEN IS DE MENSELIJKE GEEST, DE SOCIALE EN CULTURELE GEMEENSCHAP EN DE LEEFOMGEVING VERVUILD EN AANGETAST DOOR HYPERKAPITALISME, TOTALITARISME EN DOOR ONGEBREIDELDE TECHNOLOGIE VERSTRENGELD MET MASSAMEDIA.DE DRIE ECOLOGIEËN WERKEN OP ELKAAR IN: ONVERBIDDELIJK NEGATIEF WANNEER DE SAMENHANG ERTUSSEN VERDWIJNT EN POSITIEF WANNEER DEZE ZICH KUNNEN ONTPLOOIEN WAARDOOR NIEUWE MOGELIJKHEDEN ONTSTAAN. EUROPA KAN HET CONTINENT WORDEN WAAR DE MENSELIJKE GEEST, DE SOCIALE GEMEENSCHAP EN DE LEEFWERELDEN VAN ALLE ORGANISMEN IN SAMENHANG WORDEN GELEEFD.

SOOOS

SOS IN DE DRIE OOO ECOLOGIEËN

1. HET IS SOS VOOR DE MENSELIJKE GEEST EN IDEEËN, DEZE RAKEN STEEDS MEER GELIJKGESCHAKELD MET STEEDS MINDER HANDELINGSVERMOGEN ALS GEVOLG. DOOR HET VOLGEN VAN HET IDEAAL VAN CONSUMPTIEF GELUK EN VAN TECHNOLOGISCH GEMANIPULEERDE AANDACHT LEIDEN STEEDS MEER MENSEN AAN VERMINDERDE LEVENSKRACHT EN AFNAME VAN AGENCY. POLITIEK STAAT NIET ALLEEN VER VAN DE BURGER, DE BURGER STAAT OOK VER AF VAN ZICHZELF EN DE OMGEVING. OOK ALS DAT REALISEREN ‘I RATHER PREFER NOT TO’ BETREFT. LEES MEER OVER DE ECOLOGIE VAN DE GEEST2. HET IS SOS IN DE SOCIALE, ECONOMISCHE EN CULTURELE GEMEENSCHAP DOOR ONEERLIJKE VERDELING EN VERHOUDINGEN AANGEJAAGD DOOR SPLIJTENDE TECHNOLOGIE. IN DE EU REGEERT NOG HET OUDE KAPITAAL EN MOET HET DEMOCRATISCHE PROCES HET POLITIEKE PROCES NOG GAAN BESTUREN. IN ALLE DOMEINEN DRAAGT NU DE ZWAKSTE DE ZWAARSTE LASTEN EN WORDEN MENSEN TEGEN ELKAAR UITGESPEELD. KAPITAAL ZOEKT ONDERKOMEN EN PARASITEERT IN PUBLIEKE DOMEINEN. SOCIAAL IS GEKAAPT DOOR TECH EN WORDT NU MISBRUIKT OM DE ENKELING TE VERZWELGEN DOOR DE GROEP EN DE MEUTE. SOOOS HAALT DE WARE SOCIUS EN GEMEENTE TERUG. OOK BONDGENOOT ZIJN VAN JEZELF VALT DAARONDER.3. HET IS SOS VOOR HOE DE MENS ZICHZELF BEGRIJPT IN DE RELATIE TOT DE EIGEN LEEFOMGEVING EN DE LEEFOMGEVINGEN VAN ALLE ORGANISMEN. ALLE ORGANISMEN LEVEN IN EEN EIGEN UMWELT MAAR IN DE UMWELT VAN DE MENS ZIJN ALLE ANDERE UMWELTEN EN HULPBRONNEN TOEGEËIGEND. DAT SLAAT NU OP HET LEVEN, OP DE VARIATIE EN DE RIJKHEID ERVAN TERUG. IN NEDERLAND IS ‘NATUUR’ TERUGGEBRACHT TOT WAT DOOR NATUURORGANISATIES WORDT BESCHERMD, DE REST VALT TEN PROOI AAN MONOCULTURELE EN VERVUILENDE LANDBOUW EN AAN MOBILITEIT. DE LEEFOMGEVING IS VAN ÉÉN MET HET ORGANISME, BELEID GEWORDEN. DE INGENIEURCULTUUR BRENGT OOK HIER ORDENING EN VERVAL.BLUNT GEZEGD VERWAARLOOST DE MENS ZICHZELF EN ALLE ANDERE ORGANISMEN IN ALLE DRIE OOO ECOLOGIEËN. IEDERE ANDERE POLITIEKE BEWEGING REKENT ÉÉN O OF MAXIMAAL TWEE OO TOT HUN UITGANGSPUNTEN. DAT IS OUDE POLITIEK WAARNA IN HET PROCES VAN HERBALANCERING DE ONTBREKENDE TWEEDE EN DERDE ECOLOGIE VIA ONGELIJKHEID, HEBZUCHT EN ONRECHTVAARDIGHEID WORDEN AANGEVULD. HOE MINDER O’S IN BEHEER ZIJN IN EEN POLITIEKE OF MAATSCHAPPELIJKE BEWEGING HOE MEER VERVUILING VAN VERSCHILLENDE AARD DAARDOOR WORDT AANGEZOGEN.

DE DRIE OOO INSTRUCTIES VAN FéLIX GUATTARI

FÉLIX GUATTARI (1930-1992) WAS EEN FRANSE PSYCHOANALYTICUS, FILOSOOF EN ACTIVIST. ZIJN LEVEN LANG HEEFT HIJ ALS THERAPEUT GEWERKT OP 'LA BORDE', EEN PSYCHIATRISCHE KLINIEK DIE HIJ MEDE HEEFT OPGERICHT. GUATTARI IS BEKEND GEWORDEN DOOR DE BAANBREKENDE BOEKEN DIE HIJ SAMEN MET GILLES DELEUZE HEEFT GESCHREVEN.AAN HET EIND VAN ZIJN LEVEN SCHRIJFT HIJ 'DE DRIE ECOLOGIEËN' (1989) WAARIN GUATTARI, JE MOET HET LEZEN OM HET TE KUNNEN GELOVEN, DONALD TRUMP NAAR VOREN SCHUIFT OM TE LATEN ZIEN HOE DE DRIE ECOLOGIEËN SAMENHANGEN EN WAT ER GEBEURT WANNEER DEZE ECOLOGISCH VERVUILD RAKEN; IN ZIJN VOORBEELD DOOR TRUMP'S RACISTISCHE HUIZENMELKERIJ. AAN HET EIND VAN HET BOEK GEEFT HIJ DRIE ULTRAKORTE INSTRUCTIES HOE DE DRIE ECOLOGIEËN TE BEGRIJPEN EN HOE ER MEE OM TE GAAN ZODANIG DAT DEZE ALS BRON VAN LEVEN EN VERANDERING KUNNEN DIENEN. DE DRIE INSTRUCTIES ZIJN HET PANACEE TEGEN GELIJKSCHAKELING EN HOMOGENISERING.- Een ontwakende subjectiviteit
- Een constant muterend sociaal lichaam
- De leefomgeving in een proces van heruitvinding
De drie instructies staan diametraal op de geest van onze tijd. Guattari gaat dieper in op de condities waaronder een 'organisme ín de leefomgeving' het best gedijt. Deze drie instructies laten de innerlijke duurzaamheidstructuur van de drie ecologieën zien. Van de mentale, sociale en omgevingsprocessen en hoe deze drie kunnen dienen als een leidraad in deze hachelijke tijd.Deze drie instructies staan DIAMETRAAL tegenover specialisatie en verkokering, frontaal tegenover mentale afvlakking, tegenover racisme en deze drie verzetten zich tegen de homogenisering door massamedia of het huidige landbouw- en natuurbeleid. ONTWAKEN, IN BEWEGING BRENGEN, HET WORDENDE, OMKEREN, MUTEREN, TEGEN HOMOGENISERING, TEGEN GELIJKSCHAKELING. VOOR VRIJE GENDER IDENTITEITEN, OOK DEZE WEER VRIJHOUDEN EN NIET WILLEN VASTZETTEN. MASSIEF TEGEN IDENTITEITSPOLITIEK OMDAT DEZE IS INGERICHT DE POWERS THAT BE BUITEN BEELD TE HOUDEN. VOOR RESPECT VAN DE EIGEN GEVOELIGHEID, IN PLAATS VAN DEZE BIJ DE ANDER OP TE EISEN. SOOOS KOMT OP VOOR ALLES WAAR HET POLITIEKE BEDRIJF EN DE MASSAMEDIA, DE CULTUURSECTOR, HET SECTORALE VAN DE WETENSCHAPPEN EN DE WERELDEN VAN TIKTOK, TWITTER EN FACEBOOK ZICH VANAF HEBBEN GEKEERD.

DWARSVERBONDEN EN VERSTRENGELD PROGRAMMA
(NOG VERGAAND IN ONTWIKKELING)

1
SOOOS IS DEMOCRATISCH, INTERNATIONAAL EN KOMT DAAR VOOR UIT. ALLE ONDERWERPEN DIE DE MENSELIJKE LEEFWERELD BETREFFEN, WAARONDER OOK ANDERE ORGANISMEN, HEBBEN TEGELIJKERTIJD EEN LOKALE ALS EEN GLOBALE DIMENSIE. DAARTUSSEN ZIT DE NATIESTAAT EN ANDERE BESTUURSWERKELIJKHEDEN. LOKAAL BESTAAT ER WEL, MAAR GLOBAAL BESTAAT ER GEEN DEMOCRATISCHE VERTEGENWOORDIGING. DEZE ASYMMETRIE MOET DOOR TRANSNATIONALE INSTELLINGEN WORDEN ONDERVANGEN.
OM TE BEGINNNEN STELT SOOOS DE EU BOVEN DE NATIESTAAT. OOK OMDAT DE NATIESTAAT, DOORDAT DAAR ALLEEN DE NATIONALE DROOM HEERST, STEEDS MEER HET PLATFORM WORDT VOOR RESSENTIMENTELE KRACHTEN. DE EU MOET DAAROM RADICAAL DEMOCRATISCH WORDEN. VOOR LANDEN IN DE EU DIE DWARSLIGGEN OP DE RECHTSTAAT EN DEMOCRATIE HEFFEN WE HET VETORECHT OP.SOOOS HERWAARDEERT LAAGBETAALD WERK DOOR VERMOGEN TE BELASTEN, SUCCESSIERECHT TE VERHOGEN EN DOOR BELASTING OP FINANCIËLE TRANSACTIES. SOOOS VECHT TEGEN DE FLEXIBILISERING VAN DE ARBEID EN DE ONRECHTVAARDIGHEID HIERVAN DIE DIRECT IN VERBAND STAAT MET DE VOORDELEN VOOR BEDRIJVEN, SOOOS STIMULEERT HET HERORGANISEREN VAN WERKENDEN IN VAKBONDEN.SOOOS WIL EEN ECHTE VOLKSBANK OPZETTEN EN DAARMEE DE BANKENSECTOR MARGINALISEREN.SOOOS IS VOOR PUBLIEK EN GRATIS OV.SOOOS WIL ONNADENKENDHEID TEGENGAAN: TABAK ONBETAALBAAR MAKEN, HOGE BOETES OP MILIEUVERVUILING, OOK VOOR CONSUMENTEN, EN ENERGIEVERSPILLING TEGENGAAN. GEEN FOSSIELE FORMULE 1.SOOOS STAAT VOOR HERVORMING VAN DE WONINGMARKT VIA DE AFSCHAFFING VAN DE HYPOTHEEKRENTE, AFGEDWONGEN SOCIALE WONINGBOUW, MACHT AAN WONINGBOUWVERENIGINGEN MET BEWONERSDEMOCATIE, EN IS VOOR BOUWEN OP HET WATER. SOOOS KIEST VOOR KWALITEIT IN DE ZORG, GELIJKHEID IN GEZONDHEID, EEN VOLKSVERZEKERING EN IS TEGEN PUBLIEKE MASSAMEDIA EN TEGEN MASSAMEDIALE MONOPOLIES.SOOOS IS VOOR DE DIENSTPLICHT, MAATSCHAPPELIJK DAN WEL MILITAIR.SOOOS IS ANTI-FOSSIEL EN PROPAGEERT DE ONTWIKKELING VAN GROENE WATERSTOF BOVEN ALLES OM DIT TE BEREIKEN, MAAR IS ZOLANG NIET TEGEN KERNENERGIE. SOOOS IS VOOR GOED EN EERLIJK VOEDSEL. VOOR BREED, DIEP EN RIJK ONDERWIJS WAARIN DIEP LEZEN EN PATROONHERKENNING BASISKENNIS MOET WORDEN.SOOOS BANT DE PRIVATISERING EN SPECULATIE IN PUBLIEKE DOMEINEN UIT.SOOOS VERZET ZICH RADICAAL TEGEN DE DIERINDUSTRIE EN DE AFBRAAK VAN DE LEEFOMGEVING DIE DAARMEE GEPAARD GAAT. DE LEEFOMGEVING VAN HUISDIEREN MOET VERBETERD: TEGEN EENZAAMHEID VAN DIEREN. AGRO-INDUSTRIE MOET AMBACHTELIJK WORDEN VIA BTW, VLEESTAX EN UITKOOP EN DOOR INVESTERINGEN IN EIWIT VERVANGERS. WAGENINGEN MOET OM, EN OP AFSTAND KOMEN VAN HET AGRO-INDUSTRIEEL COMPLEX EN LEIDEND WORDEN EN KENNIS WERELDWIJD VERSPREIDEN. SOOOS EIST EEN VERBOD OP CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN DIE ALLE LEEFOMGEVINGEN AANTASTEN. GRONDSTOFFEN VOOR VEEVOEDER MOETEN AAN DE EU GRENS BELAST GAAN WORDEN. AAN DE AGRO-TRANSITIE MOETEN DE AGRO-INDUSTRIËLE GROOTVERDIENERS MEEBETALEN.SOOOS PLEIT ERVOOR DAT HET MOGELIJK MOET ZIJN DAT MENSEN DIE OUDER ZIJN DAN DE PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD KUNNEN DOORWERKEN. HET IS BIZAR DAT MENSEN DIE NOOIT ZWAAR LICHAMELIJK WERK HEBBEN HOEVEN VERRICHTEN OP EEN VASTE LEEFTIJD MOETEN STOPPEN MET WERKEN.

2
BIJ SOOOS KRIJGEN KINDEREN ALLE AANDACHT: DAT WIL ZEGGEN HET BEST MOGELIJKE ONDERWIJS, EEN TOEKOMSTGERICHTE POLITIEK, GEEN KORTETERMIJN CONCESSIES, VERBOD VAN OP KINDEREN GERICHTE COMMERCIE, REGULERING OP SOCIALE MEDIA (VERGELIJK HET MET MENTALE VERVUILING EN LICHAMELIJKE VERWAARLOZING).
SOOOS MAAKT ZICH HARD VOOR HET IN DE WERELD BRENGEN VAN HET INZICHT ORGANISME = LEEFOMGEVING. VOOR HEEL JONGE ORGANISMEN IS DAT HUN ZIJN, DE MENSELIJKE OUDEREN DOEN HUN BEST ZICH ERVAN TE BEVRIJDEN. VIA ARTISTIEK HANDELEN, VIA AMBACHT EN VIA MEDITATIE LEREN MENSEN HOE HET MENTALE EN HET FYSIEKE MET ELKAAR ZIJN VERBONDEN. DIT DRAAGT BIJ AAN HET ONTWIKKELEN VAN DWARSVERBONDENHEID.SOOOS IS ANTIRACISTISCH. WIJ ZIJN DAARBIJ GEÏNSPIREERD DOOR DE ZWARTE MENSENRECHTEN-, DE SOCIALE EN DE VROUWENBEWEGING. RECENT HEBBEN BARBARA EN KAREN FIELDS ONS DE OGEN GEOPEND: "the practice of racism produces the illusion of race". DEZE MANIER VAN KIJKEN IS STERK ANTI-IDEOLOGISCH (A LA ZIZEK) EN IS EEN STERK FORMAT OM OOK ANDERS, FUNDAMENTER, NAAR SOCIALE ONGELIJKHEID TE KIJKEN.SOOOS IS VOOR EU MILITAIRE VEILIGHEID ONDER DE VOORWAARDE VAN REGULERING VAN DE EUROPESE WAPENINDUSTRIE.SOOOS STAAT OP VOOR IMMIGRATIE EN UITWISSELING WAARBIJ VERDRAGEN MET ANDERE STATEN KUNNEN HELPEN DIT TE REGULEREN. DE UITBUITING VAN 'THE GLOBAL SOUTH' LEIDT ERTOE DAT HET NOORDEN MIGRATIE MOGELIJK MOET MAKEN EN LATEN AANSLUITEN OP DE BEHOEFTE AAN ARBEID EN KENNIS. UITWISSELINGSPROGRAMMA'S MOETEN DE IDEOLOGISCHE STRIJD OVER IMMIGRATIE UITDOVEN.NATIESTATEN HEBBEN ANDERE STATEN UITGEBUIT EN DOEN DAT NOG STEEDS: ER ZAL WERELDWIJD MEER FINANCIËLE SOLIDARITEIT MOETEN WORDEN GETOOND. DIT IS EEN ONDERDEEL VAN DE POSTKOLONIALE VERWERKING.WE ZIJN TEGEN DOOR DE VS GESTUURDE SOCIALE MASSA TECHNOLOGIE, VOOR PLURALE WETENSCHAP, VOOR GELIJKHEID VAN ALLE MOGELIJKE GENDER IDENTITEITEN EN RELATIES EN SOOOS VERZET ZICH TEGEN IDENTITEITSPOLITIEK OM IDEOLOGIE (a la ZIZEK) ZO GEEN KANS TE GEVEN.SOOOS STIMULEERT KUNST, CULTUUR, EXPERIMENT EN DE DOORDRINGING DAARVAN IN ALLE SECTOREN. DE MENTALE VERRIJKING ERVAN MAG NIET ONDERGESCHIKT RAKEN AAN SOCIALE MOBILISATIE. GROEPSDRUK AANGEJAAGD DOOR SOCIALE TECHNOLOGIE MAG CULTUUR NIET GAAN DOMINEREN. SOOOS STIMULEERT BEWEGING EN SPORT, OOK GEESTELIJKE SPORT, WANT IN BEWEGING BLIJVEN IS BELANGRIJK VOOR VARIATIE EN DIVERSITEIT.SOOOS BLOKKEERT TECHNOLOGISCHE TOEPASSINGEN DIE DE SOCIUS BEDREIGEN: DE SOCIALE GEMEENSCHAP IS GEEN BUSINESSMODEL.

3.GELEIDE GELIJKHEID (IN ONTWIKKELING)SOOOS INTRODUCEERT het PRINCIPE VAN ‘GELEIDE GELIJKHEID’. HIERMEE GEVEN WE AAN EEN VAGE BELOFTE OF IDEAAL ALS GELIJKHEID CONCREET HANDEN EN VOETEN. HISTORISCH OPGEDAAN VOORDEEL, ALS VOORBEELD, WORDT HERVERDEELD OM HET TOEN AANGEDANE ONRECHT EN DE DIVERSE HEDENDAAGSE PROBLEMEN DIE ERUIT VOORT ZIJN GEKOMEN AAN TE PAKKEN. TIJD WAS IN HET VOORDEEL VAN VROEG-KAPITALISTEN, DE NEGATIEVE GEVOLGEN HIERVAN DIE ONS NU BELASTEN, ZULLEN ALSNOG WORDEN GECREDITEERD, WAARONDER GEACCUMULEERD KAPITAAL IN BEDRIJVEN, VERMOGEN EN PRIVILEGES.SOOOS PLEIT VOOR EXTRA BELASTING OP IEDERE FINANCIËLE TRANSACTIE. BELASTINGEN OP VERMOGEN WORDEN STERK VERHOOGD EN DIE OP ARBEID FORS VERLAAGD. SOOOS WIL KOLONIAAL ONRECHT EN UITBUITING FINANCIEEL COMPENSEREN EN STELT EEN EUROPEES FONDS VOOR. SCHULDEN KUNNEN HIERDOOR WORDEN WEGGESTREEPT. IN DIT RADICALE PROCES VAN DEKOLONISATIE, DEKOLONISATIE VAN DE GEEST EN VAN DE GEMEENSCHAP, KOMT ALLE VERBORGEN ONRECHT, VERVUILING EN TRAUMA BOVEN WATER. SOOOS VOORZIET EEN MULTIPOLAIRE WERELDORDE WAARBIJ AFRIKA VERDER ZAL WORDEN GEËXPLOITEERD. EUROPA MOET EEN BONDGENOOTSCHAP MET DE AFRIKAANSE UNIE SLUITEN OM WELVAART TERUG TE GEVEN EN OM SAMEN MET AFRIKA TE ONTWIKKELEN. DE GEVOLGEN VAN DE OPWARMING VAN DE AARDE MOETEN NAAR DRAAGKRACHT EN VERANTWOORDELIJKHEID WORDEN VERDEELD. DAT ZAL IN DE EU PIJN GAAN DOEN.

SLUIT JE AAN BIJ SOOOS

OEFENEN (IN ONTWIKKELING)

SOOOS ROEPT OP OM IN ALLE DOMEINEN DE DWARSVERBINDING TE ZOEKEN EN OM TE GAAN OEFENEN. NIET OM IETS TE LEREN, MAAR OM TE WENNEN EN GEWOON OM ALVAST TE BEGINNEN. SOOOS STRIJDT TEGEN HOMOGENISERING, MONOCULTUUR EN ROEPT OP DE EIGEN LEEFWERELD OPNIEUW TE LEREN KENNEN. DE SAMENHANG TUSSEN DE DRIE OOO ECOLOGIEËN IS HIERVAN AFHANKELIJK.

SOOOS

ONDER: PAMFLET TEGEN DE NEDERLANDSE AGRO-INDUSTRIE (JUNI 2022)

SOOOS
SOOOS

ONDER: SCHETS VOOR SAMENWERKING EN ORGANISATIE SOOOS

SOOOS

INTELLECTUELE EN PERSOONLIJKE INSPIRATIE

SOOOS IS GEÏNSPIREERD DOOR EEN GROOT AANTAL MENSEN. ENKELEN VERDIENEN BIJZONDERE VERMELDING. WE ONTLENEN DE TERM 'DE DRIE ECOLOGIEËN' AAN FÉLIX GUATTARI (1989) EN VERBINDEN DEZE MET 'DE VRAAG NAAR DE TECHNIEK' VAN MARTIN HEIDEGGER (1953). VOOR DE LEEFWERELDEN VAN ALLE ORGANISMEN PUTTEN WE INSPIRATIE BIJ VON UEXKÜLL (1934), BATESON (1972) EN JESPER HOFFMEYER (1998). BRAIDOTTI, CHIBBER, HARAWAY, MARX, SPINOZA, WOLFE EN ZIZEK INSPIREREN OM IDEOLOGIE TE VERLATEN EN (SOCIAAL) MATERIALISME TE VERKENNEN. DR. MARTIN LUTHER KING JR. GING ONS VOOR MET ZIJN 'THREE EVILS OF SOCIETY'. MERLEAU PONTY (1945) HERINNERT ER ONS AAN DAT ONS LICHAAM EN ONZE WAARNEMING VAN DE WERELD NIET VAN ELKAAR GESCHEIDEN ZIJN. KAREN EN BARBARA FIELDS BRACHTEN ONS OP HET DENKSPOOR HOE IDEOLOGIE EN RACISME MET ELKAAR ZIJN VERBONDEN; EEN ROUTE OM MEER SOCIALE ONGELIJKHEID TE ANALYSEREN. DELEUZE, CHOMSKI MAAR OOK SEARLE HOUDT ONS WAKKER DOOR EEN REGELMATIGE INNAME ERVAN. SIMONDON LEERT ONS HOE INDIVIDUALITEIT DYNAMISCH IS EN HOE DEZE IN BEWEGING BLIJFT. DIT SLUIT AAN OP GUATTARI EN FOUCAULT. JOSEPH BEUYS (1921-1986) TOONT AAN DAT HET DE TAAK VAN DE KUNSTENAAR IS DE DRIE (EN MEER) ECOLOGIEËN MET ELKAAR TE VERBINDEN. HIJ WAS MEDE-OPRICHTER VAN DE DUITSE GRÜNEN, DIE NU MEEREGEREN IN HET DUITSE KABINET. SOOOS ONTSTOND OP DE DREMPEL (17 MAART 2022) VAN ZIJN 100e GEBOORTEJAAR.DIT IS OOK HET JAAR WAARIN ONZE KLEINZOON FELIX IS GEBOREN, EEN NAZAAT VAN JOOP DEN UIJL WIENS 'UITZICHT EN INZICHT' (TEKSTEN 1947-1978) EEN EYEOPENER ZIJN EN EEN ACTUELE INLEIDING IN DE SOCIAAL-DEMOCRATIE. PIET VAN STAVEREN, VADER EN SCHOONVADER, HEEFT VOORGELEEFD WAT ONVERZETTELIJKHEID IS. HIJ VOCHT TEGEN SOCIAAL ONRECHT, TEGEN KOLONIALISME EN ONDERDRUKKING EN TEGEN DE WAANBEELDEN VAN DE NATIONALE STAAT. HIJ HEEFT HIERVOOR MOETEN BOETEN WAARONDER EEN JARENLANGE GEVANGENISSTRAF. HET BLIJVEN DE ENKELINGEN DIE SAMEN IETS BEWERKSTELLIGEN.

SOOOS IS AAN GEMEENTE NIEUWE IJSSEL VERBONDEN, EEN OPEN GEMEENTE WAARVAN DE INWONERS OEFENEN TENEINDE HET MENSELIJK HANDELINGSVERMOGEN TE VERGROTEN.ANDERE INITIATIEVEN VAN ONS ZIJN ANDSTERDAM, AMSTERDAM ALS DE STAD VAN DE DRIE ECOLOGIEËN, GROND, EEN POLITIEK-ARTISTIEKE PROJECTRUIMTE EN PER~SOON, EEN NIEUW ORGANISME DAT MENS EN NIET-MENS VERENIGT MET EEN SONISCH REPERTOIRE EN MET EEN RADICAAL POLITIEK PROGRAMMA.EEN SELECTIE VAN HET WERK VAN JOHANNES BONGERS IS TE VINDEN OP BOOLEAN WORKS.

SOOOS

SLUIT JE AAN BIJ SOOOS

SOOOS IS EEN BEWEGING WAARBIJ JE JE KUNT AANSLUITEN.SOOOS HEEFT GEEN PARTIJSTRUCTUUR EN PUBLICEERT NIET OP SOCIALE MASSAMEDIA. ALLE ACTIE VAN SOOOS IS GERICHT OP HET VERGROTEN EN VERWERVEN VAN HANDELINGSVERMOGEN EN VAN DWARSVERBONDENHEID TUSSEN EN RIJKHEID IN ALLE ECOLOGIEËN.

SLUIT JE AAN

EN SOOOS houdt je op de hoogte.© SOOOS 2022. All rights reserved. SOOOS is een initiatief van Stichting Nieuwe IJssel

SOOOS

<<TERUG NAAR TEKSTOVER DE ECOLOGIE VAN DE GEEST / IDEEËN.IDEEËN EN MOGELIJKHEDEN ONTSTAAN IN OMGEVINGEN DIE RIJK ZIJN AAN VARIATIE EN WAAR TIJD IS OM DIVERSITEIT TE LATEN ONTSTAAN. HET IS DEZE RIJKE BRON WAARUIT DE TOEKOMST KAN PUTTEN, HOE EENZIJDIGER EN BEPERKTER DEZE IS, HOE MINDER VARIATIE EN KANS OP VERANDERING IN DE TOEKOMST. ONZE GEEST IS GEVANGENGENOMEN: DOOR SOCIALE GOEDKEURINGSSYSTEMEN, DOOR NIEUWSFEEDS EN TIJDLIJNEN, DOOR CONTINUE ADVERTENTIES EN MASSAMEDIA. ONZE IDEEËN LIGGEN VERSPREID OVER PLATFORMS, GEBONDEN AAN ALGEMENE VOORWAARDEN. DE TV-AVONDEN ZIJN VOOR DE ‘TAFELS’, IEDEREEN DENKT HETZELFDE, OF ELKAARS TEGENGESTELDEN, MAAR VOOR WIE DOEN WE DAT? EN STEEDS MEER MENSEN, VOORAL JONGEREN ZIJN DEPRESSIEF OF LIJDEN AAN, WAARVOOR ZE IN HET ENGELS ZO’N GOED WOORD HEBBEN: ANXIETY. MASSAMEDIA SCHAKELEN DE GEEST EN IDEEËN GELIJK, OM NIET TE SPREKEN VAN DE VLOEDGOLF AAN GEESTELIJKE VERVUILING DIE RECHTSE POLITICI OVER HUN POTENTIËLE KIEZERS/CONSUMENTEN UITSTORTEN. MAAR OOK POLITICI UIT HET MIDDEN, DIE BELANGRIJKE VERVUILINGEN LATEN LOPEN; DENK DAN AAN DE SPLIJTENDE ROL VAN SOCIALE MEDIA IN HET DEMOCRATISCHE PROCES, KINDEREN DIE GEEN GELIJKE KANSEN HEBBEN, INVESTEERDERS DIE BINNENSTEDEN MOGEN OPKOPEN, OF HET AGRO-INDUSTRIEEL COMPLEX DAT GROTE DELEN VAN NEDERLAND VERVUILT, EN MEER MONOCULTUUR BRENGT. NIET DE STIKSTOF IS DE CRISIS, HET IS DE VERSTIKKENDE MONOCULTUUR IN DE POLITIEK EN MEDIA DIE TOT MONOCULTUUR IN DE SAMENLEVINGEN LEIDT. HET ZIJN DEGENEN MET DE MINSTE IDEEËN, OF DE MEEST RABIATE EN RACISTISCHE, DIE DE SOCIALE EN ANDERE MASSAMEDIA GEBRUIKEN OM DEZE IDEEËN TE VERSPREIDEN. IN EEN NORMALE WERELD VERSPREIDT DATGENE ZICH DAT VITAAL IS EN DAT RIJP IS OM VERSPREIDT TE WORDEN; NU IS DAT HET TEGENOVERGESTELD. DE MENS HEEFT RECHT OM ZICH ONTWIKKELEN EN MOET ZICH BESCHERMD WETEN TEGEN MASSAMEDIALE VERVUILING ZOALS DE MENS OOK WORDT BESCHERMD TEGEN GIFTIGE STOFFEN DIE HEN ZIEK MAKEN EN BESCHERMD WORDEN TEGEN POTENTIEEL GEWELD.DE ECOLOGIE VAN DE MENSELIJKE GEEST EN VAN HET SOCIALE STAAT OOK ONDER DRUK DOOR, WAT KALEVI KULL EEN TEVEEL AAN COMMUNICATIE NOEMT. JA, BIOLOGEN EN BIOSEMIOTICI WAARSCHUWEN AL DECENNIA VOOR WAT ER GEBEURT WANNEER EEN ECOLOGISCH SYSTEEM AAN TEVEEL COMMUNICATIE WORDT BLOOTGESTELD. SOORTENRIJKDOM NEEMT AF WANNEER LEEFWERELDEN ONDER DRUK IN ELKAAR WORDEN GESCHOVEN. WAT IN NATUURLIJKE LEEFOMGEVINGEN GELDT WERKT OOK IN DE CULTUUR. HET IS DUS NIET ALLEEN DE HOMOGENISERING VAN DE INFORMATIE DOOR MASSAMEDIA, MAAR OOK DE HOEVEELHEID, LOS VAN DE KWALITEIT, DRAAGT BIJ AAN AFVLAKKING VAN DE RIJKHEID VAN TEKENOVERDRACHT EN IDEEËN. ZOALS GEZEGD, HET IS DEZE RIJKE BRON WAARUIT DE TOEKOMST PUT, EN WAARUIT ALS DEZE IS UITGEPUT, GEEN NIEUWE IDEEËN EN VERBINDINGEN VOOR VERANDERING KUNNEN WORDEN GEVORMD.<<TERUG NAAR TEKST

DANK JE

We houden je op de hoogte

Initiatieven van Stichting Nieuwe IJssel: SOOOS © 2022, ANDSTERDAM © 2021, Per-son © 2021, Per-soon © 2021, Gemeente Nieuwe IJssel © 2019. All rights reserved.